Разработване на продуктови и производствени иновации

Основна цел на програмата:
Нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват продуктови и производствени иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията
Кой може да кандидатства:
 • Кандидатите трябва да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, които имат минимум три приключени финансови години (2014, 2015 и 2016 г.) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти;
Допустими партньори
 • Акредитирани български висши училища;
 • Факултети към български висши училища, съгласно чл. 26 от Закона за висшето образование или действащите към факултетите обслужващи звена;
 • Институти или академични специализирани звена на Българската академия на науките;
 • Експериментални лаборатории и изследователски институти;
 • Сдружение за научноизследователска и развойна дейност към „София Тех Парк“ АД.

По настоящата процедура за подаване на проектни предложения предприятието-кандидат може да участва самостоятелно или в партньорство с научна организация. Моля, обърнете внимание, че партньорството по настоящата процедура е допустимо, а не задължително.

В случай че проектното предложение се осъществява в партньорство минимум 10%, но не повече от 40% от общо допустимите разходи по проекта могат да се извършват от партньора.

Какво финансира програмата:

Допустими разходи по Елемент А

 • Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на персонал; изследователи, технически персонал и друг помощен персонал, необходим за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация - до 70% от общо допустимите разходи по проекта.

ВАЖНО: Разходите за възнаграждения са допустими за квалифициран персонал, нает единствено за целите на проекта на трудов договор за минимум 4 работни часа на ден при пълна месечна заетост. Размерът на брутната работна заплата за 8 часов работен ден не трябва да надвишава максималния месечен размер на осигурителния доход за годината на кандидатстване (2017 г.) от 2 600 лв.

 • Разходи за оборудване и инструменти, представляващи ДМА, за срока на изпълнение на проекта, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация:

а) разходи за наем на оборудване и инструменти - до 50% от стойността на съответния актив;
б) разходи за амортизация на собствено оборудване и инструменти, доколкото те се използват, и за периода, през който се използват за проекта.

 • Разходи за сгради и помещения за срока на изпълнение на проекта, необходими за разработване на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация:

а) разходи за амортизация за

сгради и помещения, вписани в активите на кандидата/партньора, доколкото те се използват, и за периода, през който се използват за проекта.
 • Разходи за външни услуги, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация / недопустимо за партньори /:

а) разходи за възлагане на научни изследвания;
Следва да бъдат извършвани изцяло от външни изпълнители, без участието на персонала, назначен по проекта и без участието на останалия персонал на бенефициента и партньора
б) разходи за знания и патенти, закупени или лицензирани от външни източници на принципа на сделката между несвързани лица – до 40% от допустимите разходи по проекта;
в) разходи за консултантски и еквивалентни услуги, използвани изключително за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

 • Разходи за материали и консумативи, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация. / недопустимо за партньори /

Допустими разходи по Елемент Б / недопустимо за партньори / - до 50% от общите разходи по проекта

 • Разходи за придобиване на ДМА, необходими за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии – до 150 000 лв. (за микро и малки предприятия), до 200 000 лв. (за средни предприятия) и до 250 000 лв. (за големи предприятия).
 • Разходи за придобиване на софтуер ДНА (вкл. разходи за разработване на софтуер и лицензи за срока на изпълнение на проекта), необходим за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация – до 100 000 лв.
 • Разходи за защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ – общо до 20 000 лв.

а) разходи за такси за регистрация на патент и/или полезен модел и/или промишлен дизайн на разработената иновация

б) разходи за услуги за извършване на проучвания (за „състояние на техниката“, „новост“, „изобретателска стъпка“ и „техническа приложимост“) изготвяне на заявка за патент и/или полезен модел и/или дизайн на национално и/или международно ниво на разработената иновация;

в) разходи за консултантски и юридически услуги, свързани с лицензиране и доходи от права върху разработената иновация.

 • 4. Разходи за визуализация на проекта – до 2000 лв.

Разходите за Елемент Б не следва да надвишават 50% от общо допустимите разходи по проекта.

Процент на финансовата помощ:
- До 70% от допустимите разходи по проекта по режим “de minimis” – проекти с максимална стойност до 200 000 евро /391 166 лева/
- м/у 40 и 80% от допустимите разходи по проекта по режим „Помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“;

Точния процент зависи от видът разход, категорията предприятие и наличието на партньор и подлежи на допълнително уточняване.

Размер на финансовата помощ:
- Минимален размер на финансовата помощ: 100 000 лв.
- Максимален размер на финансовата помощ:
до 500 000 лв. за микро и малки предприятия;
до 750 000 лв. за средни предприятия;
до 1 000 000 лв. за големи предприятия;
Срокове за кандидатстване:
Краен срок за подаване на проектни предложения – 26.09.2017 г., 17:30 часа.


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com