Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение

Основна цел на програмата:
Процедурата „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” е насочена към подпомагане децата от етническите малцинства и/или от маргинализирани обществени групи/ и от семейства, търсещи или получили международна закрила. Целта е да се насърчи тяхното изграждане като пълноценни граждани, както и успешната им професионална, социална и личностна реализация чрез:
- подобряване на условията за равен достъп до предучилищна подготовка и възпитание;
- повишаване на качеството на образованието в детските градини и в подготвителните групи в общинските училища, в които се обучават деца от различен етнически произход и/или деца, търсещи или получили международна закрила, с цел тяхната образователна интеграция;
- взаимно опознаване на децата от различни етноси и възпитаването им в дух на толерантност;
- и пр.
Кой може да кандидатства:
общини (или райони на общини), детски градини, общински училища с подготвителни групи и юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.
Партньорството е задължително условие за кандидатстване.
По всеки проект като кандидат или партньор трябва да има поне по един участник от всяка от горепосочените допустими групи кандидати.
Какво финансира програмата:
По процедурата ще се финансират само дейности с нестопански характер, като:
  • допълнително обучение, при необходимост, по български език за деца, за които българският език не е майчин (вкл. деца, търсещи или получили международна закрила);
  • осигуряване на подходяща образователна среда за включване на децата от ромски произход от обособените по етнически признак детски градини и децата, търсещи или получили международна закрила чрез поетапен прием в детски градини и в подготвителни групи в общински училища извън ромските квартали (вкл. транспортирането им от ромските квартали/махали или регистрационно приемателни центрове до училище или детска градина в рамките на населеното място);
  • подобряване на образователната среда в детски градини и в подготвителни групи в общински училища, в които се обучават деца от етническите малцинства с цел повишаване качеството на обучението и подобряване на резултатите от него;
  • осигуряване, при необходимост, на психологическа подкрепа за децата от етническите малцинства и за децата, търсещи или получили международна закрила;
  • насърчаване общуването и съвместните изяви между деца от различните етноси, обучаващи се в отделни детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на населеното място;
  • подкрепа за семейства от уязвими етнически малцинства/семейства в неравностойно положение за обучение на децата им в детски градини от 3-годишна възраст с оглед ранната им социализация;
  • насърчаване участието на родителите във възпитателния процес;
  • работа с родителите от уязвими семейства/семейства в неравностойна ситуация от етническите малцинства или такива, търсещи или получили международна закрила, които възпрепятстватдецата си подлежащи на задължителна предучилищна подготовка от редовно посещаване на детска градина;
  • и др.
Процент на финансовата помощ:
По настоящата процедура не се изисква съфинансиране от страна на бенефициентите. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100%, от които 85% са средства от Европейски социален фонд, а останалите 15% - национално съфинансиране.
Размер на финансовата помощ:
- Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 50 000 лв.
- Максималният – 500 000 лв.
Срокове за кандидатстване:
Краен срок за подаване на проектните предложения: до 23:59 часа на 30.11.2015 г., подписани с КЕП, през системата ИСУН 2020.


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com