Фотография: https://bradburygroup.com

Подобряване на производсвения капацитет в МСП

Кой може да кандидатства:
Микро, малки или средни предприятия, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите със седалище в България.
Компании с минимум 3 приключени финансови години, през които да са реализирали нетни приходи от продажби общо за (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от категорията на предприятието кандидат, както следва:
 • Микро предприятия ≥ 210 000 лева;
 • Малки предприятия ≥ 750 000 лева;
 • Средни предприятия ≥ 3 000 000 лева;
Да развиват основната си дейност в следните
Допустими разходи:
Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи/ДМА/;

Закупуване на специализиран софтуер (вкл. за неговото разработване), представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА) до 200 000 лв.
Процент на финансовата помощ:
 • микро и малки предприятия за дейности извън Югозападен район - до 70%;
 • средни предприятия за дейности извън Югозападен район - до 60%;
 • микро и малки предприятия за дейности в Югозападен район - до 45%;
 • средни предприятия за дейности в Югозападен район - до 35%;
 • Интензитет на помощта при избран режим „de minimis” - до 70%
Размер на финансовата помощ:
 • за микро предприятия - от 100 000 до 500 000 лева
 • за малки предприятия - от 100 000 до 750 000 лева
 • за средни предприятия - от 100 000 до 1 000 000 лева
 • за проекти по режим de minimis - от 100 000 до 391 166 лева
Критерии за оценка на проектните предложение
Приоритет при оценката на проектните предложение ще получат кандидати, които:
 • са финансово стабилни, с добър марж на печалба, висока брутна добавена стойност, експортна реализация и ниска дългосрочна задлъжнялост;
 • имат инвестиционна дейност за последните три години, съизмерима със заявената безвъзмездна финансова помощ по проекта;
 • нямат реализирани предишни проекти по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност;
 • са регистрирани (имат седалище) и развиват дейността, за която кандидатстват, на територията на област Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград.
Срокове за кандидатстване:
16:30 часа на 21.05.2019 г.


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com