Мярка 7 Основни услуги и обновяване на селата в селските райони

Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия

Основна цел на програмата:
Стимулиране на местното развитие в селските райони, чрез инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия
Кой може да кандидатства:
  • Общини в селските райони за всички дейности, с изключение на дейности за канализация;
  • ЮЛНЦ - за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура, и културния живот;
  • Читалища - за дейности, свързани с културния живот;
  • ВиК оператори - за дейности, свързани с изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на ВиК системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;
  • Местни поделения на вероизповеданията – за сгради с религиозно значение.
Допустими дейности:
• Строителство, реконструкция, рехабилитация на пътища, улици, тротоари и съоръженията към тях;
• Изграждане, реконструкция, рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в населени места в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;
• Изграждане, обновяване на паркове, площади, градинки, улично озеленяване;
• Изграждане, реконструкция, ремонт на социална инфраструктура извън процеса на деинституционализация;
• Енергийна ефективност в общински сгради, в които се предоставят обществени услуги
• Изграждане, реконструкция, ремонт на спортна инфраструктура
• Изграждане, реконструкция, ремонт на обекти, свързани с културния живот
• Реконструкция, ремонт на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.
Допустими разходи:
а) Изграждането, придобиването, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;
б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, до пазарната цена на актива;
в) Общи разходи, свързани с разходите по букви „а“ и „б“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост. Проучванията за техническа осъществимост продължават да бъдат разход, който отговаря на условията дори когато на база на техните резултати не се правят разходи по букви „а“ и „б“;
г) Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.
Процент на финансовата помощ:
• За общини, ЮЛНЦ и читалища се предвижда 100% финансиране в случай, че не е налично генериране на приходи.
• В случаите за ЮЛНЦ и читалища, когато се установи потенциал за генериране на приходи 75% финансиране.
• За общински предприятия и търговски дружества по Търговския закон, чиито собственик на капитала е общината в зависимост от нотифицираната държавна помощ.
Размер на финансовата помощ:
• Максимален размер на проект
• 3 млн. евро за инвестиции в пътища и водоснабдителна инфраструктура
• 2 млн. евро за инвестиции в социална инфраструктура;
• 1 млн. евро за всички останали инвестиции
Изисквания към проекта:
• За културни обекти – 200 000 евро на проект/1 млн. евро за целия период за един кандидат;
• За площади и зелени площи – 400 000 евро на проект/2 млн. за периода
Срокове за кандидатстване:
Очакван прием Февруари 2018 година.


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com