Подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Основна цел на програмата:
Модернизиране на физическите активи на предприятията и земеделски производители преработващи земеделски продукти
Кой може да кандидатства:
 • Регистрирани земеделски производители;
 • Физически и юридически лица регистрирани по ТЗ;
 • Признати групи и организации на производители;

ВАЖНО: Кандидатите следва да са извършвали дейност от най-малко 36 месеца

Приоритет при оценяването на проектите ще има за такива, които:
 • проекти с инвестиции, свързани с преработка на суровини от сектор "Плодове и зеленчуци", "Животновъдство" и сектор "Етеричномаслени и медицински култури";
 • проектни на предприятия, които са регистрирани земеделски стопани и кандидатстват за инвестиции за преработка на произведените в стопанствата им селскостопански продукти;
 • кандидати, които са реализирали приходи от износ на преработената от тях продукция за преходна финансова година;
 • проектни предложения с инвестиции и дейности за производство на биологични продукти;
 • проектни предложения, при които всички дейности се изпълняват в общини с ниво на безработицата над средното за страната;
 • проекти с инвестиции, осигуряващи опазването на околната среда;
 • проекти с инвестиции, свързани с иновативни за предприятието технологии.
Какво финансира програмата:

Подпомагат проекти, които водят до модернизиране на физическите активи на предприятията и земеделски производители преработващи селскостопански продукти, чрез:

 • Разходи за изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими за производството и маркетинга;
 • Разходи за закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга в т.ч. за преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване, сушене и съхраняване, за производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси, за опазване на околната среда, за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса, за подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;
 • Разходи закупуване на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините и/или на готовата продукция използвани и произвеждани от предприятието;
 • Разходи за изграждане и/или модернизиране на лаборатории за нуждите на предприятието;
 • Разходи за инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти;
 • Разходи закупуване на земя, необходима за изграждане/модернизиране на сгради, помещения и други недвижими активи предназначени за производствена дейност Нематериални инвестиции;
 • Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта.
Процент на финансовата помощ:
между 35-75% от общите допустими разходи;
Размер на финансовата помощ:
Максимален стойност на един проект: 3 000 000 евро;
Срокове за кандидатстване:
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 25.02.2022 г.


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com