Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства

Основна цел на програмата:
Модернизиране на физическите активи на змеделски стопанства.
Кой може да кандидатства:
 • Регистрирани земеделски производители от най-малко 36 месеца, с минимален стандартен производствен обем на стопанството не по - малко от 8 000 евро;
 • Признати групи и организации на производители;
Приоритет при оценяването на проектите ще има за такива, които:
 • проекти, насочени в сектор "Плодове и зеленчуци", "Животновъдство", и сектор "Етеричномаслени и медицински култури";
 • кандидати, които не са получавали все още подкрепа по тази подмярка 4.1. по предходните приеми;
 • проекти, представени от кандидати до 40 г. възраст;
 • проекти с инвестиции, свързани с биологично сертифицирани селскостопански продукти;
 • проекти, запазващи заетостта в стопанството;
 • проекти с инвестиции свързани с иновативни за стопанството технологии;
 • проекти, които се реализират в необлагодетелствани райони или в зоните, обхванати от Натура 2000.
Какво финансира програмата:

Подпомагат проекти, които водят до модернизиране на земеделските стопанства, чрез:

 • Закупуване/придобиване, строителство или обновяване на сгради;
 • Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване;
 • Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;
 • Закупуване на земя, необходима за изграждане/модернизиране на сгради, помещения и други недвижими активи;
 • Закупуване на специализирани земеделски транспортни средства;
 • Рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови съоръжения и оборудване за напояване;
 • Нематериални инвестиции;
 • Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта.
Процент на финансовата помощ:
между 35-85% от общите допустими разходи;
Размер на финансовата помощ:
Максимален стойност на един проект: 1 000 000 евро;
Срокове за кандидатстване:
30 септември 2021 г.


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com