Фотография: energysavingtrust.org.uk

Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия

Основна цел на програмата:
Намаляване на енергийната интензивност чрез подкрепа за големите предприятия в България за насърчаване изпълнението на проекти за енергийна ефективност.
Кой може да кандидатства:
 • Големи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.
 • Да са предприятия, които не отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014;
 • Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които имат минимум три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015 г.) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти.
 • Икономическата дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД - 2008), за която заявяват подкрепа кандидатите, следва да е в един от следните сектори:
  B „Добивна промишленост“;
  C „Преработваща промишленост“;
  D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“;
  E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“;
  F „Строителство“.
Какво финансира програмата:
Изпълнение на мерки, които допринасят за подобряване на енергийната ефективност на предприятията, вкл.:
 • Дейности за повторно използване на остатъчната топлинна енергия в промишлеността;
 • Въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт;
 • Извършване на СМР, които водят до намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на предприятията;
 • Придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
 • Придобиване на ДМА и ДНА, които допринасят за подобряване на енергийната ефективност на предприятията.
Процент на финансовата помощ:
- Между 25% и 45% от стойността на проекта.
Размер на финансовата помощ:
- Минимален размер на финансовата помощ: 500 000 лв.
- Максимален размер на финансовата помощ: 2 500 000 лв.
Срокове за кандидатстване:
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17.30 часа на 19. 05. 2017 г.


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com