Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила

Основна цел на програмата:
да подпомогне учениците, произхождащи от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила, да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна професионална, социална и творческа реализация чрез:

- подобряване на условията за равен достъп до училищно образование;
- засилване мотивацията на ученици и родители за участие в образователния процес;
- повишаване качеството на образованието в училищата, в които се обучават интегрирано ученици от различни етноси и/или деца, търсещи или получили международна закрила;
- допълнителни занимания с ученици, за които българският език не е майчин, за да компенсират пропуските при усвояване на учебния материал;
- взаимно опознаване на учениците от различни етноси и възпитаването им в дух на толерантност;
- създаване на условия за успешна социализация на учениците от етническите малцинства и/или от маргинализирани групи и от семейства, търсещи или получили международна закрила;
- включване на родителите в образователния процес;
- преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход.
Кой може да кандидатства:
общини (или райони на общини), училища, съгласно Закона за народната просвета, и юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.
Партньорството е задължително условие за кандидатстване.
По всеки проект като кандидат или партньор трябва да има поне по един участник от всяка от горепосочените допустими групи кандидати.
Какво финансира програмата:
По процедурата ще се финансират само дейности с нестопански характер, като:

  • допълнително обучение по български език за учениците (вкл. за учениците, търсещи или получили международна закрила), за които българският език не е майчин;
  • допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от етническите малцинства и учениците, търсещи или получили международна закрила;
  • реинтегриране в образователната система на младежи до 18 г., отпаднали от училище;
  • осигуряване на подходяща образователна среда за включване на учениците от ромски произход и учениците, търсещи или получили международна закрила, от обособените по етнически признак училища чрез поетапен прием в училища извън ромските квартали (вкл. транспортирането им при необходимост от ромските квартали/махали в градовете до училище);
  • осигуряване, при необходимост, на психологическа подкрепа за учениците от етническите малцинства и за учениците, търсещи или получили международна закрила;
  • насърчаване участието на родителите в образователния процес;
  • и др.
Процент на финансовата помощ:
По настоящата процедура не се изисква съфинансиране от страна на бенефициентите. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100%.
Размер на финансовата помощ:
- Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 100 000 лв.
- Максималният размер – 1 000 000 лв.
Срокове за кандидатстване:
Краен срок за подаване на проектните предложения (подават се подписани с КЕП, през електронната система ИСУН 2020):

Първи срок за кандидатстване – до 23:59 часа на 30.11.2015 г.
Втори срок за кандидатстване – до 23:59 часа на 29.04.2016 г.


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com