Обучения за заети лица

Основна цел на програмата:
Да повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението, чрез предоставяне на обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия.
Кой може да кандидатства:
 • Работодатели;
 • Социален партньор - в качеството на работодател.
Допустими партньори
 • Работодател;
 • Социален партньор - в качеството на работодател;
 • Центрове за професионално обучение (ЦПО) – в случаите когато те са 100 % собственост на кандидата;

Допустимите социални партньори са: Асоциацията на индустриалния капитал в България; Българската стопанска камара; Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България; Българската търговско-промишлена палата; Съюзът за стопанска инициатива; Конфедерацията на независимите синдикати в България; КТ „Подкрепа“.

Какво финансира програмата:
 • Предоставяне на професионално обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети лица

Предвиденото обучение трябва да съответства на необходимостта на работодателя, дейността на фирмата или да е в съответствие със задълженията на обучаващите се.

Допустимо е обучението единствено по професии и специалности включени в Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден от министъра на образованието и науката: www.navet.government.bg

Допустимата стойност на финансовата помощ за обучение за обучения за придобиване на професионална квалификация:

а) за първа степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа - 600 лв.;

б) за втора степен, с продължителност не по-малка от 660 учебни часа - 1200 лв.;

в) за трета степен, с продължителност не по-малка от 960 учебни часа - 1800 лв.;

г) за част от професия по първа квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 200 учебни часа - 400 лв.;

д) за част от професия по втора квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа - 600 лв.;

е) за част от професия по трета квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 600 учебни часа - 1125 лв.;

 • Обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица, съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”, Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”

Допустимата стойност на финансовата помощ за обучение за придобиване на ключови компетентности е:

- за обучения по ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” с продължителност не по-малка от 300 учебни часа и три нива на обучение – 700 лв.;

- за обучения по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” и с продължителност не по-малка от 45 учебни часа – 250 лв.

Примерни обучения за дигитална компетентност - обучение за работа с основни текстообработващи програми, създаване на таблици, бази данни, съхраняване и управление на информация и общуване с електронни средства; работа със специализиран софтуер, когато обучението не е част от договора за внедряването му, напр. работа със софтуер за създаване на вътрешен и/или външен дизайн на сгради, мебели и др. подобни, когато обучението съответства на нуждите на работодателя, дейността на фирмата и е част от задълженията на обучаващите се и други подобни

Процент на финансовата помощ:

КОМПОНЕНТ I:

 • За големи предприятия до 50 %
 • За средни предприятия до 60 %
 • За малки/микро предприятия до 70 %

КОМПОНЕНТ II:

 • До 100% от допустимите разходи по проекта;
Размер на финансовата помощ:
Минимален размер на финансовата помощ: 15 000 лв.
Максимален размер на финансовата помощ по КОМПОНЕНТ I: 3 911 660 лв.
Максимален размер на финансовата помощ по КОМПОНЕНТ II: 391 166 лв.
Срокове за кандидатстване:
30.06.2017 г. – 17,30 ч.


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com