Мярка 8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти

Основна цел на програмата:

Мярката цели да се подсигурят средства за подпомагане на недържавните гори, които да могат да запазят освен своята многофункционалност и конкурентоспособността на собствениците си, за да продължат с устойчивото управление на горите си.

Кой може да кандидатства:
 • Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;
 • Общини, собственици на горски територии;
 • Сдружения на частни собственици на горски територии или общини;
 • Микро, малки и средни предприятия;
 • Горски стопани, доставчици на услуги.

Критерии за подбор

Избираемите проекти ще бъдат класирани според приоритетите на следните критерии за избор:

 • местоположение на територията на община с висока лесистост (от повече от 30% до повече от 60%, като се дава приоритет на по-високият процент)
Какво финансира програмата:

За инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти:

 • изграждане, придобиване или подобрение на сградите за производство; закупуването на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи промишлената преработка, до пазарната цена на актива;
 • общи разходи, свързани с инвестицията, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;
 • нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки и т.н.

За инвестиции в подобряване на икономическата стойност на горите:

 • Осветления и прочистки във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори;
 • Закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите горска техника и оборудване за сеч, извоз и товарене на дървесина за едно или повече стопанства;
 • Разходите по изготвяне на планове или програми за управление на горите.
Размер на финансовата помощ:

Безвъзмездното финансиране е в размер на 50% от общите допустими разходи за проекти от селските райони и 40% за всички останали.

Максимален размер на помощта: 500 000 евро;

Минимален размер на помощта: 5 000 евро;

Изисквания към проекта:
 • Закупуването на оборудване за сеч е допустимо за подпомагане само ако предвиденото устойчиво ползване на дървесина позволява подходящото му ефикасно използване;
 • Частните собственици трябва да притежават минимум 0.5 ха горски територии;
 • Сдруженията на частните собственици трябва да притежават горски територии с площ минимум 1.0 ха;
 • Юридическите лица – частни собственици, са допустими за подпомагане, само ако са регистрирани съгласно българското законодателство и максималното участие на държавата в тях не превишава 25%;
 • Общините и техните сдружения трябва да притежават минимум 10 ха гори;
 • За първична преработка на дървесина са допустими само микро, малки и средни предприятия.
Срокове за кандидатстване:
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 ч. на 31 юли 2018 г.


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com