Мярка 8.4. Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития

Основна цел на програмата:
Навременно възстановяване на пострадалите от природни бедствия и катастрофични събития гори.
Кой може да кандидатства:
  • Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;
  • Държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите, управляващи държавни горски територии;
  • Юридически лица, стопанисващи горски територии;
  • Общини, собственици/стопанисващи горски територии;

Какви са условия за допустимост

  • Всички кандидати трябва да докажат собственост върху горските територии, с които кандидатстват за подпомагане, или правото си да ги управляват;
  • Възстановителните дейности ще бъдат допустими за подпомагане в горските територии на цялата страна;
  • Изборът на дървесни видове за залесяване трябва да отговарят на типа на месторастене;
  • В случаите на възстановяване на щети от болести и вредители, описанието на настъпилото бедствие трябва да бъде придружено от научни доказателства.
Какво финансира програмата:
• Дейности по почистване на площи в гори, пострадали от пожари и други природни бедствия, с цел тяхното изкуствено възобновяване;
• Попълване на горски култури;
• Възстановяване на увредени инвестиции, защитни съоръжения, инженерни работи, инсталации, пътища и места за наблюдение на пожари;
• Създаване на депа за съхранение на дървесина, добита от гори, пострадали от неблагоприятни природни въздействия, с цел избягване на по-нататъшно увреждане от гъбички или насекоми;
• Презалесяване на пострадалите гори.
Размер на финансовата помощ:

Подпомагането по тази подмярка ще бъде 100% от общите допустими разходи.

Максимумът на общите допустими разходи е левовата равностойност на 1 000 000 евро на кандидат за подпомагане.
Минимумът на общите допустими разходи е левовата равностойност на 1 000 евро на проект.
Бюджетът на тази подмярка е в размер на левовата равностойност на 4 000 000 евро.
Срокове за кандидатстване:
Очаква се програмата да стартира Октомври 2018


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com