Мярка 8.3. Предотвратяване и възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития

Основна цел на програмата:
Намаляване на риска от горски пожари, наводнения и други природни бедствия, причиняващи щети по горите.
Кой може да кандидатства:
  • Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;
  • Общини, собственици/стопанисващи горски територии;
  • Регионални дирекции по горите;
  • Държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите, управляващи държавни горски територии; Лесозащитни станции;
  • Юридически лица, стопанисващи горски територии;

Условия за допустимост

  • Всички кандидати трябва да докажат собственост върху горските територии, с които кандидатстват за подпомагане, или правото си да ги управляват/контролират;
  • Превантивните дейности срещу пожари са допустими за подпомагане само в горските територии, класифицирани като средно или високо рискови от възникване на пожар;
  • Всички превантивни дейности срещу горски пожари трябва да са част от плана за защита на гората;
  • В случаите на превантивни дейности срещу болести и вредители, описанието на настъпилото бедствие трябва да бъде придружено от научни доказателства. Списък с болестите и вредителите, които могат да причинят бедствие е посочен в Приложение към Програмата
Какво финансира програмата:

• Дейности за създаване, подобряване и поддръжка на противопожарна инфраструктура – лесокултурни прегради, противопожарни просеки, минерализовани ивици;
• Предотвратяване и ограничаване на разпространението на неприятели и болести;
• Изграждане/подобряване на водоизточници за борба с пожарите;
• Строителство/подобряване на наблюдателни пунктове за борба с пожарите;
• Закупуване на комуникационно оборудване и средства за наблюдение на горски пожари, вредители и болести;
• Изграждане и подобряване на горски пътища;
• Изграждане/подобряване на хеликоптерни площадки, с изключение на летищни съоръжения за търговски цели;
• Общи разходи за подготовка на проект

Размер на финансовата помощ:

Подпомагането по тази подмярка ще бъде 100% от общите допустими разходи.

Максимумът на общите допустими разходи е левовата равностойност на 500 000 евро на проект.
Минимумът на общите допустими разходи е левовата равностойност на 2 500 евро на проект.
Срокове за кандидатстване:
Очаква се програмата да стартира Октомври 2017


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com