Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

Основна цел на програмата:
Подпомагането по мярката ще бъде насочено към модернизиране на физическите активи на предприятията преработващи земеделски продукти с цел производство на нови и качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка. Подпомагане по мярката ще се предоставя за избрани първични производствени сектори свързани с преработката/маркетинг на продукти, описани в Приложение І на Договора за функциониране на Европейския съюз и памук, както следва:

1. Мляко и млечни продукти,
2. Месо и месни продукти,
3. Плодове и зеленчуци, включително гъби,
4. Пчелен мед,
5. Зърнени, мелничарски и нишестени продукти,
6. Растителни и животински масла и мазнини,
7. Технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки,
8. Готови храни за селскостопански животни,
9. Гроздова мъст, вино и оцет,
10. Производство на енергия чрез преработка на растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти.
Кой може да кандидатства:
  • Земеделски производители регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители и Групи/Организации на производители;
  • Предприятия /Физически и Юридически лица/, включително пазари на производители регистрирани съгласно Закона за стоковите борси и тържища.
  • Кандидатите следва да са физически или юридически лица регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки, средни и големи предприятия;
  • Ако кандидатът е земеделски производител, то стопанството му трябва да има стандартен производствен обем не по – малък от 8 000 евро.


Кандидати земеделски производители, който отговарят на определението за „малко стопанство“ няма да бъдат подпомагани по мярката.
Какво финансира програмата:
  • Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;
  • Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
  • Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта;
  • Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;
  • Разходи за закупуване на земя до 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи;
  • Разходи за закупуване на сгради в селски райони до 10% от общия размер на допустимите инвестиционни разход.
Процент на финансовата помощ:
50% от общите разходи на проекта.
Размер на финансовата помощ:
- Минимална стойност: 15 000 евро
- Максимална стойност: 2 000 000 евро
Срокове за кандидатстване:
Очаква се програмата да стартира януари 2018 г. с три месеца срок за кандидатстване


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com