Мярка 322 Обновяване и развитие на населените места

Основна цел на програмата:
Подобряване на средата за живот в населените места от селските райони.
Кой може да кандидатства:
  • Общини, намиращи се в селските райони на Република България;
  • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), които имат седалище на територията на община от селските райони;
  • Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища на територията на община от селските райони.
Какво финансира програмата:
  • Рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и градини, детски площадки и съоръженията към тях, в т. ч. доставка на съоръжения;
  • Реконструкция и ремонт на обществени сгради с местно историческо и културно значение и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка;
  • Реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка;
  • Ремонт на фасади на частни сгради и прилежащите пространства, както и вертикална планировка, ако са включени в интегриран план за обновяване на населеното място;
  • Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади, улично осветление;
  • Изготвяне на интегрирани планове за обновяване на населеното място, ако планът включва някоя от изброените инвестиционни дейности.
Процент на финансовата помощ:
До 100% от допустимите разходи по проектаза общини
До 70% от допустимите разходи по проектаза читалища и юридически лица с нестопанска цел
Размер на финансовата помощ:
- До 3 000 000 евро за общини
- До 500 000 евро за читалища и юридически лица с нестопанска цел
Срокове за кандидатстване:
от 09.09.2013 г. до 20.09.2013 г.


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com