Мярка 321 Основни услуги за населението и икономиката

Основна цел на програмата:
 • Подобряване мобилността на работната сила и привлекателността за развитие на бизнес в селските райони чрез подобряване на пътната инфраструктура;
 • Подобряване условията за живот в селските райони чрез подобряване на достъпа до качествена водоснабдителна и канализационна инфраструктура;
 • Подобряване достъпа на населението на селските райони до културни, спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги;
 • Подобряване достъпа на населението от селските райони до социални услуги и по-специално този на децата и уязвимите групи от населението;
 • Подобряване достъпа до услуги, свързани с информационните и комуникационните технологии.
Кой може да кандидатства:
 • Общини, намиращи се в селските райони на Република България;
 • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), които имат седалище на територията на община от селските райони;
 • Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища на територията на община от селските райони.
Какво финансира програмата:
 • Строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и мостове; строителството на нови пътища се подпомага в изключителни случаи, когато кандидатът може да докаже важни социални и икономически ползи;
 • Строителство/реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения;
 • Строителство/реконструкция/рехабилитация на канализационни системи и съоръжения;
 • Изграждане или рехабилитация на малка инфраструктура за управление на животинските отпадъци;
 • Изграждане или рехабилитация и оборудване на инсталации/мощности за производство на топлинна и/или електрическа енергия за сгради общинска собственост и/или сгради, които предоставят различни обществени услуги, от възобновяеми енергийни източници; изграждане на разпределителна мрежа за биогорива или произведена от биомаса или други възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) топлинна/електрическа енергия;
 • Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на общински или други сгради, използвани за предоставяне на обществени услуги;
 • Изграждане на нови или подобряване на съществуващи центрове за предоставяне на културни услуги (културни центрове, театри, библиотеки), включително създаването на мобилни такива;
 • Изграждане или подобряване на центрове за отдих, свободно време и спорт (спортни и младежки центрове и др.);
 • Изграждане или подобряване на центрове за социални услуги:

  а) грижи за деца (детски ясли, детски градини), включително специализиран транспорт;
  б) грижи за възрастни хора и хора с увреждания (като дневни центрове и др.), включително специализиран транспорт;
 • Изграждане или подобряване на центрове, предоставящи услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии (здравни съвети, подпомагане на бизнеса, общински услуги и др.), включително създаването на мобилни центрове.
Процент на финансовата помощ:
- До 100% от допустимите разходи по проектаза общини
- До 70% от допустимите разходи по проектаза читалища и юридически лица с нестопанска цел
Размер на финансовата помощ:
- До 3 000 000 евро за общини
- До 500 000 евро за читалища и юридически лица с нестопанска цел
Срокове за кандидатстване:
от 09.09.2013г. до 20.09.2013 г.


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com