Мярка 313 Насърчаване на туристическите дейности

Основна цел на програмата:
 • Насърчаване на растежа на доходите и създаването на заетост в селските райони чрез подпомагане развитието на интегриран селски туризъм;
 • Разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетители в селските райони
Кой може да кандидатства:
 • Общини, , намиращи се в селските райони на Република България
 • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), които имат седалище на територията на община от селските райони.
Какво финансира програмата:
 • Изграждане или обновяване на туристическа инфраструктура, съоръжения и/или атракции за посетителите:
  а) атракции за посетителите и места за отдих и развлечения: посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство; изграждане на малки по размер атракции на открито и закрито; малки по размер центрове за изкуство и занаяти, както и центрове за временни изложения с туристическа цел;
  б) съоръжения и места за спорт и отдих: туристически и колоездачни пътеки; инфраструктура и съоръжения за рафтинг, пешеходен туризъм, планински туризъм и други спортове;
  в) съоръжения за обществената инфраструктура - информационни пунктове, информационни табла и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, заслони и съоръжения за безопасност и т.н.;
 • Разработване и маркетинг на туристически продукти:
  а) разработване на туристически маркетингови стратегии на местно ниво и информационни материали;
  б) разработване на електронни системи на местно ниво за резервации в селските райони.
Процент на финансовата помощ:
- До 100% от допустимите разходи по проектаза общини
- До 70% от допустимите разходи по проектаза юридически лица с нестопанска цел
Размер на финансовата помощ:
- До 200 000 евро
Срокове за кандидатстване:
от 12.09.2013г. до 23.09.2013 г.


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com