Мярка 2.2 Продуктивни инвестиции в аквакултурите

Основна цел на програмата:

Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд.

Кой може да кандидатства:

Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които:

  • да са регистрирани като производители на риба и други водни организми по реда на чл. 25 ЗРА (в случай, че кандидатите са съществуващи ферми/стопанства);
  • да са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) (в случай, че кандидатите са съществуващи ферми/стопанства).
Допустими дейности:
• продуктивните инвестиции в аквакултурите, включително производство на зарибителен материал;
• диверсификацията на продукцията на аквакултурите и отглежданите видове;
• модернизация на аквакултурните стопанства, включително подобряването на условията на труд и безопасност за работещите в сектора;
• подобряването и модернизацията, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;
• инвестиции, намаляващи отрицателното въздействие или повишаващи положителното въздействие върху околната среда, както и подобряването на ефективното използване на ресурсите;
• инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури;
• инвестиции, водещи до значително намаляване на въздействието на предприятията за аквакултури върху потреблението и качеството на водата, по-специално чрез намаляване на използваното количество вода или химикали, антибиотици и други лекарствени продукти или чрез повишаване на качеството на отпадните води, включително чрез разработване на мултитрофични системи за аквакултури;
• насърчаването на затворени системи за аквакултури, в които продуктите от аквакултури се отглеждат в затворени рециркулационни системи, като по този начин се свежда до минимум потреблението на вода;
• инвестиции в повишаването на енергийната ефективност и насърчаването на преминаването на предприятията за аквакултури към възобновяеми източници на;
• диверсификация на доходите на предприятията за аквакултури чрез развиване на допълнителни дейности, свързани с основната дейност на предприятието в областта на аквакултурите, включително за риболовен туризъм, свързани с аквакултурите екологични услуги или образователни дейности в областта на аквакултурите;
• Дейности за информация и комуникация.
Допустими разходи:

Допустими за финансиране предварителни разходи, /не преди 01.01.2014 г./:• закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или изпълнение на проекта;
• подготовка и изпълнение на проекта, инженерни проучвания, оценки, анализи и изготвяне на технически проект и/или технологично описание на обектa за производство на аквакултури и технологична схема на производство на аквакултури, разходи за независим строителен надзор, авторски надзор и инвеститорски контрол, които са до 5 % от общата стойност на, но не повече от 25 000 евро;
• закупуване на земя, която има пряка връзка с изпълнението на проекта и е в размер до 10 % от общите допустими разходи по проекта.


Процент на финансовата помощ:

50% от одобрените средства за микро, малки и средни предприятия;

30% от одобрените средства за големи предприятия.

Размер на финансовата помощ:

Сектор „Рециркулационни системи“
• Минимален размер на финансовата помощ: 48 895 лв.
• Максимален размер на финансовата помощ: 850 000 лв.

Сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“
• Минимален размер на финансовата помощ: 30 000 лв.
• Максимален размер на финансовата помощ: 550 000 лв.

Срокове за кандидатстване:
Крайният срок за изпращане на проектните предложения е 25 май 2017 г.


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com