Мярка 123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти

Основна цел на програмата:
Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната и горската промишленост.
Кой може да кандидатства:
Еднолични търговци или юридически лица, които са микро, малки или средни предприятия
Какво финансира програмата:
 • Внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им;
 • Внедряване на нови продукти, процеси и технологии;
 • Намаляване на себестойността на произвежданата продукция;
 • Постигане на съответствие със стандартите на Общността;
 • Подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини;
 • Опазване на околната среда (включително намаляване на вредните емисии и отпадъци);
 • Увеличаване на производството и използването на енергия от възобновяеми енергийни източници;
 • Подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд;
 • Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
 • Подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти;
 • Подобряване на защитата и хуманното отношение към животните.
Процент на финансовата помощ:
- до 50% от допустимите разходи по проекта
Размер на финансовата помощ:
- до 4 000 000 евро
Срокове за кандидатстване:
Краен срок за кандидатстване до 23.08.2013 г.


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com