Мярка 121 Модернизиране на земеделските стопанства

Кой може да кандидатства:
 • с одобрени проекти по мерки 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” и 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”;
 • производителите на плодове и зеленчуци от следния списък;
 • фермерите с проекти за модернизиране на стопанства от сектор „Мляко“ и други животновъдни сектори, в съответствие със стандартите на Общността, включително и с Директива 91/676/ЕИО (Нитратната директива).
Кандидатите по мярка 121 представят бизнес план с подробно описание на планираните инвестиции, за период не по-малък от 5 години, а в случаите на създаване на трайни насъждения или извършване на строително монтажни работи – за 10 годишен период. Бизнес палнът трябва да показва значително подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство на кандидата.

При закупуване на техника за обработка на почвата или събиране на реколтата, в бизнес плана трябва да бъде посочен размерът на земята, за който ще бъде използвана.

Консултантските разходи за подготовка на бизнес план се признават за разход по проекта и се финансират както останалите допустими разходи.
Допустими разходи:
 • Закупуване на земя, необходима за изграждане на сгради за земеделската производствената дейност и/или за създаване/презасаждане на трайни насаждения – до 10% от всички допустими разходи по проекта;
 • Закупуване, строителство или обновяване на сгради и други недвижими активи, използвани за производствени нужди от земеделското стопанство. Разходите за закупуване на сгради и помещения са допустими единствено, ако мястото на провеждане на дейността е селски район. Разходите за закупуването на сгради и помещения не могат да надхвърлят 10% от всички допустими разходи по проекта;
 • Закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения необходими за подобряване на производство, в т.ч. и за:
  • опазване на околната среда,
  • съхранение и подготовка на продукцията на стопанствата за продажба,
  • за получаване на топлинна или електроенергия чрез използване на биомаса;
 • Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове (за производство на мед) и бързо растящи храсти и дървесни видове използвани за производство на био-енергия;
 • Инвестиции за постигане на съответствие с нововъведените стандарти на Общността;
 • Инвестиции за съоръжения и съответно оборудване за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки;
 • Рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови напоителни/отводнителни съоръжения и малка инфраструктура, както и закупуване на необходимото оборудване за тяхната експлоатация;
 • Закупуване на специализирани транспортни средства;
 • Покриване на международно признати стандарти за:
  • въвеждане на системи за управление в земеделските стопанства (напр. ISO 9000:2005;  ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 (EMAS); ISO/TR 10013:2001;  ISO 19011:2002; ISO 27001; ISO 22000:2005, системи за управление, базирани на информационни технологии и др.),
  • подготовка на сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки);
  • въвеждане на Добри производствени практики (ДПП) в земеделските стопанства;
 • Закупуване на софтуер;
 • Разходи, свързани с хонорари за архитекти, инженери и консултанти и с пред-проектни проучвания.
Размер на финансовата помощ:
- Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 3 500 евро.
- Максималният размер на общите допустими разходи за целия период на прилагане на ПРСР 2007-2013 г. за един кандидат е левовата равностойност на 1 500 000 евро.

60% от общите допустими разходи за млади фермери в необлагодетелствани райони или обхвата на местата от националната екологична мрежа Натура 2000;
50% от общите допустими разходи за млади фермери в райони различни от необлагодетелстваните и извън обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000.
50% от общите допустими разходи за земеделски производители в необлагодетелствани райони или обхвата на местата от националната екологична мрежа Натура 2000,  които не са млади фермери;
40% от общите допустими разходи за всички останали земеделски производители.

Финансовата помощ е по-голяма с 10% за:
1. инвестиции, директно свързани с производството на мляко;
2. инвестиции в сгради и оборудване с цел подобряване на енергийната ефективност на земеделското стопанство на кандидата;
3. инвестиции, свързани с производството на биогаз посредством използване на органични отпадъци, получени от земеделската дейност на стопанството на кандидата или от местно производство;
4. инвестиции, свързани с производството на електричество или топлинна енергия посредством преработка на биомаса, вкл. строителство или обновяване на складове за биомаса (за посрещане на собствени енергийни нужди на земеделската дейност на кандидата);
5. инвестиции за създаване и/или презасаждане на бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;
6. инвестиции на ниво стопанство във водоспестяващи технологии, вкл. съоръжения за съхранение на водата, и пречистване на отпадъчни води от производството.
Изисквания към проекта:
 • Да са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители;
 • Икономическият размер на земеделското стопанство на кандидата да бъде поне 1(една) икономическа единица;
 • Общият размер на обработваемите земеделски площи на земеделското им стопанство да бъде не по-малко от 1 ха или 0,5 ха за трайни насаждения и/или лозя;
 • Юридическите лица да са получили минимум 50% от общия доход за предходната година от земеделски дейности, преработка на земеделска продукция и/или услуги директно свързани със земеделски дейности;
 • Юридическите лица да са функционирали най-малко 6 месеца преди датата на кандидатстване и да имат за предходната финансова година минимум 3500 евро доход от земеделски дейности, преработка на земеделска продукция и/или услуги, директно свързани със земеделски дейности, включително от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности и услуги;
 • Юридическите лица да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията;
 • Едноличните търговци и юридическите лица търговци да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.
Срокове за кандидатстване:
Периоди за прием на проекти: 24.06-05.07.2013 г.
В този период на прием не е предвидено финансиране на фермери и признати организации на земеделски производители, които отглеждат зърнено-житни и маслодайни култури.


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com