Мярка 112 Създаване на стопанства на млади фермери

Основна цел на програмата:
 • Улесняване и подпомагане процеса на създаването на земеделски стопанства или поемането на вече съществуващи стопанства
 • Подпомагане процеса на модернизиране на земеделските стопанства и достигането на съответствие с изискванията за безопасност на труда, опазване компонентите на околната среда, хигиена и хуманно отношение към животните.
Кой може да кандидатства:
 • Физически лица или еднолични търговци на възраст м/у 18 и 40 г., които не по-рано от 14 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане са регистрирани за първи път като земеделски производители и са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция.
Какво финансира програмата:
 • Увеличаване икономическия размер на земеделското стопанство минимум с 4,5 икономически единици към периода на проверка за изпълнението на бизнес плана;
 • Увеличаване обработваемата земеделска площ на земеделското стопанство;
 • Създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения, ягодоплодни лозя, включително винени;
 • Подобряване на сградения фонд чрез извършване на строителство, реконструкция и/или ремонт на сгради, пряко свързани с дейността на стопанството;
 • Подобряване механизацията на стопанството чрез закупуване на селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване за нуждите на земеделското стопанство;
 • Увеличаване броя на животните в стопанството;
 • Придобиване на професионална квалификация в областта на земеделието;
 • Достигане на съответствие със стандартите на Общността по отношение изискванията за безопасност на труда, опазване компонентите на околната среда, фитосанитарните, ветеринарно-санитарните изисквания, хигиена и хуманно отношение към животните;
 • Завършване на курс, включващ обучение по основните проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор или участие в информационна дейност относно тези проблеми;
 • Преминаване към биологично производство.
Размер на финансовата помощ:
- До 25 000 евро
Срокове за кандидатстване:
от 18.11.2013 г. до 20.12.2013 г.


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com