Първа сесия за 2015 г. на столична програма Култура

Основна цел на програмата:
Да се повиши художествената стойност на предлаганите културни продукти, а също и разнообразието, и динамиката в културния живот на столицата. Да се постави фокус върху обществено значими теми и проблеми, да се привлече участието на гражданите в културния живот, да се постигне дългосрочно културно и социално развитие на града.
Кой може да кандидатства:
  • Регистрирани юридически лица с нестопанска цел;
  • Регистрирани търговци по Търговския закон;
  • Регистрирани кооперации по Закона за кооперациите;
  • Юридически лица, създадени със закон или акт на орган на изпълнителната власт;
  • Юридически лица със седалище и адресна регистрация на територията на Столична община.
Какво финансира програмата:
Направление 1: Творческа София

Програма 1: „Сценични изкуства“

Програмата подкрепя проекти в областта на театъра, танца, цирка, пърформативните изкуства и граничните сценични форми, които отговарят на общите изисквания към направлението.

Отчитайки традиционно значимата роля на колективната работа в областта на сценичните изкуства, при проектите, за които тя е релевантна, предимство се дава на предложенията, които демонстрират ангажирано и адекватно сътрудничество в процеса на продукция и представяне и възможността на проектите да развиват и привличат нови публики.

Обща прогнозна сума за програмата: 170 000 лв., максимална сума, която може да бъде отпускана по тази програма на един проект - 35 000 лв.


Програма 2: „Музикално-сценични изкуства“

Подкрепя проекти в областта на музикалното изкуство, включвайки и нови музикални форми и нова авторска музика в познатите жанрове, които отговарят на общите изисквания към направлението.

Ще се дава предимство на предложенията, които демонстрират прилагането на нови подходи, сътрудничество в процеса на продукция и представяне, както и партньорства и творческо коопериране. Ще бъде оценена възможността на проектите да развиват и привличат нови публики.

Обща прогнозна сума за програмата: 170 000 лв., максимална сума за един проект – 35 000 лв.


Програма 3: „Визуални изкуства“

Програмата подкрепя проекти в областта на визуалното изкуство чрез всички класически и съвременни форми на представяне: изложби, конкурси, симпозиуми и проекти, свързани с популяризирането им – образователни кампании, каталози, дигитализация на художествени продукти. Подкрепя проекти, ориентирани към международни публики. Проектите трябва да отговарят на общите изисквания към направлението.

Обща прогнозна сума: 130 000 лв., максимална сума за проект – 30 000 лв.


Програма 4: „Езиково многообразие, литература, издателска дейност и превод“

Ще финансира проекти в областта на литературата и превода в целия спектър на литературния процес – от създаването на литературно съдържание, през професионален обмен и обучения, до срещата с читателя. Подкрепят се литературни срещи, презентации, четения, уъркшопове, резиденции и издаване на книги, които са уязвими в условията на пазара. Програмата подкрепя приоритетно превод на български произведения на европейски езици, в сътрудничество с европейски издателства, създаването на дигитално съдържание, свързано с историята и настоящето на София и разпространението в дигитална среда. Чрез подбора на проекти, програмата се стреми да насърчава жанровото разнообразие и представянето на български произведения на чужди езици, допринасяйки за включването им в многоезична литературна среда, Проектите трябва да отговарят на общите изисквания към направлението.

Обща прогнозна сума: 75 000 лв., максимална сума за проект – 7 000 лв.


Направление 2: Културно наследство

Програма 5: „Историческо наследство, социализация на недвижими културни ценности и културни традиции на столицата“

Цели да се постигне баланс между инвестициите в значими инфраструктурни проекти за разкриване, опазване и социализиране на археологическото наследство, и подкрепата на проекти, популяризиращи и гарантиращи опазването на нематериалното културно наследство, насърчаващи интереса на столичани към историята на града и разширяващи възможностите за неговото разбиране, интерпретиране и оценяване.

Проектите, свързани с проучване, опазване, реставрация, консервация и социализация на недвижими културни ценности на територията на София, публична собственост ще се координират от ОКИ „Музей за история на София” . Проектите трябва да отговарят на общите изисквания към направлението.

Обща прогнозна сума: 320 000 лв., максимална сума за проект – 150 000 лв.


Направление 3: Културни диалози


Програма 6: „Външна и вътрешна мобилност“

Програмата е насочена към подкрепа на мобилност и партньорски проекти на културни оператори – в рамките на страната и в международен план. За „външна мобилност” се признават средства само за транспортни разходи. За разлика от познатите програми за мобилност, в частта си “вътрешна мобилност” подкрепата не се ограничава стриктно към модела „пътни и транспортни разходи/настаняване и дневни”, а разглежда и предложения за съвместни проекти, които обещават да се развият в дългосрочно партньорство. Не се поставят жанрови или видови ограничения, област на изкуствата и др. Проектите трябва да отговарят на общите изисквания към направлението.

Обща прогнозна сума: 75 000 лв., максимална сума за проект – 5 000 лв.


Програма 7: „Културни партньорства и копродукции“

Насочена е към подкрепа на партньорски проекти – съфинансиране на копродукции, резидентски програми, представяния на международни проекти с българско участие. Чрез тази програма се цели да се постигне разнообразяване на източниците на финансиране за събитията, подпомагане на привличането на допълнителни средства за култура и стимулиране на взаимодействията между български и международни творци и културни мениджъри. Проектите трябва да отговарят на общите изисквания към направлението.

Международни фестивали и турнета не попадат в приоритетите на програмата.

Обща прогнозна сума: 75 000 лв., максимална сума за проект – 20 000 лв.


Направление 4: Култура на общността


Програма 8: „Активно участие“

Програмата предвижда: насърчаване на доброволчеството в културните проекти и програми; стимулиране на достъпа до изкуство и култура на хора със специфични потребности; стимулиране на достъпа до изкуство и организиране на общокултурни инициативи в малцинствени общности, с оглед социализирането и интегрирането им, включително чрез средствата на интернет и новите медии и използването на иновативни методи за привличане и повишаване на компетентността на публиката.

Обща прогнозна сума: 75 000 лв., максимална сума за проект – 5 000 лв.


Направление 5: София – творчески град на киното по програмата на ЮНЕСКО


Програма 9 „Кино”

Ще подкрепя проекти в областта на късометражното кино до 30 мин. (игрално, документално, анимационно и експериментално) и пълнометражни документални филми. Програмата цели да стимулира кино продукции с високи художествени качества на сценарно и кинематографично ниво, да популяризира киното и киноизкуството чрез образователни инициативи, уъркшопове, семинари и развиване на нови публики и творчески екипи. Проектите по програмата, трябва да дават отговор и на поставените хоризонтални приоритети на програма Култура.

Обща прогнозна сума: 170 000 лв., максимална сума за проект – 40 000 лв.


Програма 10: “София – творчески град на киното (под егидата на ЮНЕСКО). Отбелязване на стогодишнината на българското кино.”

Ще финансира проекти от всички жанрове и мултижанрови проекти, насочени към отбелязване на юбилея на българското кино. Приоритетно ще се подкрепят инициативи, създаващи траен художествен продукт, изследвания и др. Проектите по програмата, трябва да дават отговор и на поставените хоризонтални приоритети на програма Култура.

Обща прогнозна сума: 150 000 лв., максимална сума за проект – до 20 000 лв.
Процент на финансовата помощ:
До 80% от общия Бюджет на проекта.
Размер на финансовата помощ:
- Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 5 000 лв.
- Максималният размер – 150 000 лв.
Срокове за кандидатстване:
Проектните предложения се подават по електронен път или разпечатани на хартиен носител на адрес: Дирекция „Култура” на Столична община, пл. „Славейков” № 4, ет. 4, заседателна зала.

6 февруари 2015 г.


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com