Програма Иновации в зелена индустрия

Основна цел на програмата:
„Иновации в зелена индустрия“ в България е програмна област в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014, чиято цел е подобряване на конкурентоспособността на т. нар. „зелени” предприятия, което включва подобряване екологосъобразността на съществуващите предприятия и насърчаване на зелените иновации и предприемачеството. Целта на програмата е и да допринесе за намаляването на икономическите и социалните различия в Европейското икономическо пространство, както и за укрепването на двустранните отношения между България и Норвегия.
Кой може да кандидатства:
Приоритет 1: Частни малки и средни предприятия, регистрирани като юридически лица в България.

Приоритет 2: Големи частни предприятия, регистрирани като юридически лица в България.
  • Кандидатът трябва да е регистриран като юридическо лице в България;
  • Кандидатът има положителен оборотен и нетен капитал, съгласно одитираните финансови отчети кам 31.12.2013 и финансовите отчети за 2014 г.
  • Кандидатът и неговият партньор/партньори трябва да бъдат действащи организации/предприятия поне една пълна бюджетна година преди кандидатстването;
  • Основните дейности на кандидата и партньора трябва да са тясно свързани с програмната област, за която се кандидатства.
Допустими партньори
Предприятия, изследователски институции, НПО, организации и групи предприятия (клъстери) от Норвегия и България.

Партньорството не е задължително, но в оценката на проектните предложения ще се отдава приоритет на донорските партньорски проекти. Допустимият донорски партньорски проект включва поне едно българско юридическо лице и поне едно юридическо лице от Норвегия.
Допустими дейности:
1. Развитие и инвестиции в иновативни екологични технологии;

2. Подобрение чрез „зелени“ продукти, процеси и услуги. Ефективно използване на материали, рециклиране и „озеленяване“ на бизнеса.

Като вторични спрямо горепосочените дейности, са избираеми:

- Дейности, свързани с пазара (местни/регионални/национални панаири, пазарни проучвания и т.н);

- Обучение, свързано със „зелените“ инвестиции в рамките на предприятието;

- Обмен на добри практики по еко-бизнес между норвежки и български организации.


*Недопустими дейности: Инвестициите в изграждане на слънчеви и вятърни паркове не са включени в допустимите дейности.


*В допълнение ще бъдат отпуснати още 12 000 евро за пътни разходи по време на подготовката за кандидатстване.
Заявките за финансиране на пътни разходи ще бъдат оценявани по реда на получаването, като крайният срок за кандидатстване е 31 януари 2015 г.
Процент на финансовата помощ:
до 50% от общите разходи за малки и средни предприятия и по-малко за големите предприятия
Размер на финансовата помощ:
от 200 000 до 500 000 евро
Срокове за кандидатстване:
26.02.2015 г., 12:00 ч. норвежко време.


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com