Фотография: flexyprobg.com

Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността

Основна цел на програмата:
Общата цел на процедурата е да се предостави възможност за повишаване адекватността на уменията на неактивни и безработни лица съобразено с актуалните нужди на бизнеса. Процедурата цели създаване на условия за повишаване производителността на труда за по-устойчива заетост, както и заемане на по-качествени работни места чрез преодоляване на разминаването между търсенето и предлагането на пазара на труда. Предвижда се периодите с по-малка заетост да се използват от работодателите за обучение на техните служители, като в допълнение те ще получават стимули под формата на стипендии за това. Осигурявайки гъвкавост за работодателите – да избират кои ще са периодите, в които да обучат своите бъдещи служители и кои ще са периодите, в които служителите им ще могат на практика да приложат своите новопридобити или усъвършенствани умения и квалификация ще даде възможност в по-слабите периоди от годината работодателите да обучат подходяща работна сила, която да използват в периодите с по- наситен интензитет.
Кой може да кандидатства:

Работодатели, развиващи своята дейност в следните икономически сектори по КИД 2008:

  • Сектор C „Преработваща промишленост“, раздели от 10 до 33 вкл.;
  • Сектор F „Строителство“, раздели от 41 до 43 вкл.;
  • Сектор I „Хотелиерство и ресторантьорство“, раздели 55 и 56;
  • Кандидат, към който има открит център за професионално обучение (ЦПО) по реда на ЗПОО;
Какво финансира програмата:

В рамките на всеки проект задължително се изпълняват следните дейности:

  • Дейности за организация и управление на проекта
  • Дейности за информация и комуникация
  • Разходи за персонал
  • Разходи за външни услуги

Разход за провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация и/или за придобиване на професионална квалификация за част от професия - тук следва да се включат разходите за обучения на лицата от целевата група за придобиване или повишаване на професионална квалификация, вкл. част от професия, по професионални направления с кодове 54, 582, 811, 812 и 813 по СППОО

Разход за провеждане на обучение за придобиване на ключови компетентности – тук следва да се включат разходите за обучения на лицата от целевата група по ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“, ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“ и ключова компетентност 6 „Обществени и граждански компетентности”.

Процент на финансовата помощ:
Не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите. Безвъзмездната финансова помощ може да покрие до 100% от общо допустимите разходи по проекта.
Размер на финансовата помощ:
Минимален размер на финансовата помощ: 20 000 лв.
Максимален размер на финансовата помощ: 391 166 лв.
Срокове за кандидатстване:
17:30 ч. на 07.03.2017 г.


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com