Глобален фонд за иновации

Основна цел на програмата:
Глобалният фонд за иновации (Global Innovation Fund, GIF) е независима глобална организация с нестопанска цел, която инвестира в социални иновации, създаващи възможност за подобряване живота на милиони хора в развиващите се страни. Финансира иновативни решения на глобални проблеми в развитието, които имат потенциал за значително по-голямо въздействие, отколкото съществуващите подходи, особено по отношение на бедните и уязвими групи.
Кой може да кандидатства:
Всеки може да кандидатства, включително физически лица, организации с нестопанска цел, фирми, правителства и университети с нестопанска цел.

Как се кандидатства:

1. Първоначално заявление: кандидатите трябва да се регистрират тук и да приложат кратко описание на бизнес плана или проектното предложение, като акцентират върху социалното въздействие на идеята.
2. Окончателно кандидатстване: След разглеждане на подадените заявления одобрените кандидати ще получат покана за предоставяне на допълнителна информация.
3. Споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ.
Какво финансира програмата:
 • Вода, санитарни инсталации и хигиена;
 • Енергия и енергетика;
 • Заетост и поминък;
 • Здраве;
 • Информация и комуникация;
 • Обучение и образование;
 • Околна среда;
 • Подпомагане при бедствия и хуманитарна помощ;
 • Промишленост и търговия;
 • Равенство между половете;
 • Селско стопанство;
 • Социална защита;
 • Транспорт и инфраструктура;
 • Управление;
 • Финансово включване.
Размер на финансовата помощ:
от 30 000 до 10 млн. паунда
Вид на финансовата помощ: GIF предлага безвъзмездна помощ, заеми (включително конвертируем дълг) и капиталови инвестиции, вариращи от 30 000 до 10 милиона паунда. От кандидатите се изисква да посочат предпочитаната от тях помощ и сумата й в първоначалното заявление.
Срокове за кандидатстване:
Няма срок за кандидатстване. Фондът е приема проектни предложения по всяко време, които ще разглежда на цикличен принцип.


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com