Фонд за двустранни отношения BG04-00-02

Основна цел на програмата:
Да насърчи сътрудничеството между български организации и организации в страните–донори чрез обмяна и трансфер на знания, опит и най-добри практики в областта на Програма BG04.
Кой може да кандидатства:
Потенциалните бенефициенти по Грантова схема BG04-02-03 „Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“ и Грантова схема BG04-03-04 „Производство на горива от биомаса“ към Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" могат да подадат Искане за подкрепа за пътуване или разработване на проектни предложения.
Допустими дейности:
Схема за подкрепа за разработване на проектни предложения:

• Консултантски услуги от организация на страна-донор за разработване на проектно предложение за участие по поканите за подаване на проектни предложения по Програма BG04;
• Пътувания на кандидата и/или партньор в страна-донор или в България;
• Организация на срещи в България (преводачески услуги, наем на зала и оборудване, кафе паузи);
• Участие в конференции, семинари, курсове, срещи.


Отпускането на финансовата помощ за разработване на проектни предложения се осъществява при ясно дефинирана проектна идея и доказателства за приноса на инициативата към подготовката на проектното предложение.


Схема за подкрепа за пътуване:

• Посещения и работни срещи с цел споделяне на ноу-хау и професионален опит;
• Посещения и участие в семинари и конференции в областта на Програма BG04.
Размер на финансовата помощ:
До 100% безвъзмездна финансова помощ, но не повече от 4000 евро, като не се изисква съфинансиране.
Срокове за кандидатстване:
По Схема за подкрепа за разработване на проектни предложения - Исканията за подкрепа стават допустими с публикуването на всяка една от поканите за подаване на проектни предложения (поканата) и се приемат постоянно до изчерпване на бюджета на Фонда, но не по-късно от крайната дата за подаване на проектни предложения по съответната покана. Дейностите, финансирани по тази схема, трябва да бъдат извършени до датата на подаване на проектното предложение от кандидата по съответната покана по Програма BG04.


По Схема за подкрепа за пътуване - Исканията за подкрепа се приемат постоянно до изчерпване на бюджета на Фонда за всяка от поканите по Програма BG04, но не по-късно от 1 март 2016 г.


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com