Фотография: https://erpinnews.com

Дигитализация на малки и средни предприятия /МСП/

Основна цел на програмата:
Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП чрез предоставяне на специализирани информационни и комуникационни услуги /ИКТ/
Кой може да кандидатства:
 • Микро, малки или средни предприятия, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите със седалище в България;
 • Компании с минимум 3 приключени финансови години (2017, 2018 и 2019 г.) и реализирали нетни приходи от продажби общо за този период в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

  - за микро предприятия ≥ 210 000 лв.
  - за малки предприятия ≥ 750 000 лв.
  - за средни предприятия ≥ 3 000 000 лв.
 • Да развиват основната си дейност в следните сектори по
Допустими разходи:
 • Въвеждане на ИКТ системи и приложения за автоматизация на производствените процеси, вкл. такива, използващи VR/AR (виртуална/добавена реалност) технологии, AI (изкуствен интелект) и др. под.;
 • Въвеждане на ИКТ системи и приложения за подобряване качеството на продукти/услуги, вкл. чрез осигуряване на възможност за персонализиране и адаптиране на продуктите/услугите към нуждите на клиентите;
 • Въвеждане на ИКТ системи и приложения за управление на процесите в предприятията като ERP системи (управление на ресурсите); CRM системи (управление на работата с клиенти); SCM (за управление на доставките), MOM/MES системи (управление на производството); APS (оптимизиране на производството); EAM (управление на активите); BI (Business Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения;
 • Създаване/надграждане на интернет страница, мобилни приложения или друг вид електронна платформа, осигуряваща наличието на една или повече от следните функционалности:

  a) Електронен каталог;
  б) Онлайн поръчки или резервации, напр. клиентска кошница;
  в) Онлайн чат;
  г) Онлайн проследяване на поръчките;
  д) Възможност за електронни плащания;
  е) Онлайн формуляри за докладване на дефект, заявка за техническо обслужване или за връщане на стоката.
 • Въвеждане на ИКТ системи и приложения за осигуряване на кибер и информационната сигурност на продукта и/или услугата и/или процесите.
 • Въвеждане на ИКТ системи и приложения за осигуряване на кибер и информационната сигурност на продукта и/или услугата и/или процесите.
 • Закупуване на машини, съоръжения и оборудване под формата на ДМА, необходими за работата на ИКТ системите и приложенията, придобити в рамките на проекта; (до 100 000 лв.)
Процент на финансовата помощ:
 • до 70% от допустимите разходи по проекта;
Размер на финансовата помощ:
 • Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ - 50 000 лева
 • Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ - 391 166 лева
Срокове за кандидатстване:
Очакван прием Май-Юли 2020 г.


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com