ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ /МСП/

Основна цел на програмата:
Подобряване на енергийна ефективност на МСП предприятията и използване на енергия от ВЕИ, както и инвестиции в енергоефективни активи и подобряване на сграден фонд.
Кой може да кандидатства:
 • микро, малки и средни предприятия регистрирани по ТЗ или Закона за кооперациите /най-вероятно предприятия от сектора на търговията и услугите ще бъдат недопустими/;
 • Да имат минимум три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти;
 • Да развиват своята основна дейност в следните сектори: B „Добивна промишленост”, C „Преработваща промишленост”, D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива”, E „Доставяне на води;
 • Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” и F „Строителство“ съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД - 2008);
 • За да са допустими по настоящата процедура, проектите трябва да се основават на препоръки от извършен енергиен одит по образец.
Какво финансира програмата:
Елемент А „Инвестиции“
 • Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност;
 • Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност;
 • Придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на ел. енергия от ВЕИ за собствено потребление;
 • Разходи за СМР на производствени сгради и/или на мерки за енергийна ефективност, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, включени в обследването за енергийна ефективност.

Елемент Б „Услуги“ /до 30 % от общата стойност на проекта/
 • Разходи за изготвяне на енергиен одит по образец – до 20 000 лв.;
 • Разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията, вкл. съгласно изискванията на стандартите БДС EN ISO 50001 (Система за управление на енергията)/EN ISO 50001;
 • Разходи за придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта;
 • Разходи за материали, необходими за изпълнението на мерките по Елемент А;
 • Разходи за одит на проекта– до 5 000 лв (приложимо за проекти със стойност на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.)
 • Разходи за визуализация – до 3 000 лв.
Всяка от предвидените за изпълнение дейности по проекта следва да е с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5 % съгласно, извършено обследването за енергийна ефективност.
Процент на финансовата помощ:
Между 35% и 75% от стойността на проекта, в зависимостта от категорията на предприятието.
Размер на финансовата помощ:
- Минимален размер на финансовата помощ: 50 000 лв.
- Максимален размер на финансовата помощ: 1 500 000 лв.
Срокове за кандидатстване:
Очаква се програмата да стартира март месец 2016 г., със срок за подготовка - 5 месеца.
Крайния срок за подаване на проектни предложения: 19:00 часа на 12.10.2016г.


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com