EAC/S32/2013

EAC/S32/2013: Подкрепа за филмови фестивали
Основна цел на програмата:
  • Подкрепа за привличане на публика като средство за стимулиране на интереса към европейските аудио-визуални произведения и подобряване на достъпа до тях, по-специално чрез популяризиране, организиране на събития и фестивали и изграждане на филмова грамотност.
Кой може да кандидатства:
  • фирми, НПО, общини и др.
Какво финансира програмата:
  • Инициативи за представяне и популяризиране на многообразието на европейските аудио-визуални произведения, включително късометражните филми, като фестивали и други инициативи за популяризиране.
  • Дейности за насърчаване на филмовата грамотност и за повишаване на познанията на публиката за европейските аудио-визуални произведения и на интереса й към тях, включително аудио-визуалното и кинематографичното културно наследство, по-специално сред младата публика.
Размер на финансовата помощ:
От 19 000 до 75 000 евро, в зависимост от броя на европейските филми в програмата на фестивала
Срокове за кандидатстване:
1) 28 Февруари 2014 г.
2) 04.Юли 2014 г.


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com