Детски кътове

Основна цел на програмата:

Предоставяне на възможности за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот на работниците и служителите, осигурявайки кътове за деца на работното място.

Кой може да кандидатства:
 • Работодатели, микро, малки, средни и големи предприятие, регистрирани по реда на Търговския закон (ТЗ);
 • Органите на изпълнителната и местна власт;
Допустими партньори
 • „Асоциирани партньори“ са всички физически и юридически лица и техните обединения, които са заинтересовани от реализирането на проекта и участват в изпълнението на дейностите по него, но не разходват средства по проекта.

НАПРИМЕР: Асоциираният/ите партньор/и участват в дейностите по проекта, като децата на неговите работници/служители ползват услугите на детските кътове, създадени по проекта.

Допустими дейности:
 • Осигуряване на социални придобивки в предприятията (кът за деца), посредством адаптиране и оборудване на подходящо помещение за полагане на почасови грижи за деца.
 • Подбор на безработни лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ /ДБТ/, за определяне на възможностите им за включване в заетост и/или в обучение при необходимост свързано с полагане на грижи за деца.
 • Предоставяне на обучение на безработни лица за придобиване на умения за полагане на грижи за деца.
 • Включване на безработни лица в субсидирана заетост при работодател за почасово или целодневно полагане на грижи за деца за период до 12 месеца.
Допустими разходи:
 • Разходи за трудови възнаграждения на персонал нает за почасово или целодневно полагане на грижи за деца за период до 12 месеца;
 • Разходи за материали, оборудване, обзавеждане и текущ/основен ремонт на помещенията - до 20 % от общите допустими разходи;
Процент на финансовата помощ:

За големи предприятия – (над 250 човека персонал) - до 70 % от общите допустими разходи по проекта;

За средни предприятия (м/у 50 и 250 човека персонал) – до 80 % от общите допустими разходи по проекта;

За микро и малки предприятия (до 50 човека персонал) – до 90 % от общите допустими разходи по проекта;

Размер на финансовата помощ:

Максимален размер на помощта: 150 000 лв.;

Минимален размер на помощта: 50 000 лв.;
Изисквания към проекта:
 • Всяко проектно предложение трябва да предоставя почасови грижи за минимум 15 деца на възраст до 12 г.!
 • По настоящата процедура ще бъдат финансирани проектни предложения единствено за създаване на нови детски кътове. Не е допустимо да се кандидатства за финансиране на дейността на вече създадени подобни социални придобивки на кандидат или асоцииран партньор.
 • Не е допустимо проектното предложение да включва ремонт/оборудване на площадка/място за игра на открито.
 • Размерът на помещението следва да е съобразен с броя на децата, които ще го посещават, като за всяко дете се осигурява площ от 2,5 кв. м., но не по-малко от 30 кв.м. общо за един детски кът.
Срокове за кандидатстване:
17:30 ч. на 15.12.2020 г.


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com