Фотография: www.idea.int

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Основна цел на програмата:

Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Кой може да кандидатства:

Допустими кандидати

Работодатели;

  • Предприятия, регистрирани съгласно Търговския закон, които имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност;
  • Предприятия попадащи в категорията средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия (над 50 човека средносписъчен брой на персонала);
  • Кандидати, които са регистрирали реализирали оборот за 2019 г. в размер на минимум 1 000 000 лв..;
  • Кандидати, които са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо оборота за същия месец от 2019 г. съгласно Справката-декларация за ДДС , подавана към НАП
Допустими разходи:

Разходи за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за суровини, материали, горива, труд и други, чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция, както следва:

  • Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги;
  • Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);
  • Разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) по трудови договори, които са сключени преди 01.07.2020 г.

За да са допустими разходите за възнаграждения същите следва да са до размера на трудовото правоотношение към 01.07.2020 г., но не повече от 2000 лв.

Процент на финансовата помощ:
100% от общите допустими разходи по проекта;
Размер на финансовата помощ:
Максимален размер на помощта: 150 000 лв.;
Минимален размер на помощта: 30 000 лв.;

ВАЖНО: Безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по процедурата, може да бъде в максимален размер на 5% от оборота, декларирани в Годишната данъчна декларация декларирани за 2019 г. (част V, шифър 0100 „Общо приходи“)

Срокове за кандидатстване:

Продължителност на проекта: 3 месеца

Краен срок за подаване на проектни предложения: 16:30 часа на 24 август 2020 г.


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com