Фотография: DarikNews

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията covid-19

Основна цел на програмата:

Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Кой може да кандидатства:

Допустими кандидати

  • Предприятия, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите които имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност;
  • Предприятия попадащи в категорията за малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия (м/у 10 и 50 души средно-списъчен брой на персонала) и да са реализирали оборот за 2019 г. равен или надвишаващ 500 000 лв.;
  • Кандидати, които са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г.
Допустими разходи:

Средства за оборотен капитал следва да бъдат използвани за покриване на текущите оперативни разходи на кандидатите, както следва:

  • Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи;
  • Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);
  • Разходи за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя).
Процент на финансовата помощ:
100% от общите допустими разходи в зависимост от категорията предприятие на кандидата;
Размер на финансовата помощ:
Максимален размер на помощта: 50 000 лв.
Срокове за кандидатстване:

Продължителност на проекта: Максимум 3 месеца

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 15.03 2021 г.


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com