Фотография: phys.org

Грантова схема BG04-03-04 „Производство на горива от биомаса“

Грантова схема BG04-03-04 „Производство на горива от биомаса“ е част от Програма BG04 „Енергийната ефективност и възобновяема енергия“.
Основна цел на програмата:
Повишаване на капацитета за производство на гориво от биомаса чрез насърчаване на частните инвестиции в подходящо оборудване и съоръжения.
Кой може да кандидатства:
  • Малки и средни предприятия, според Закона за малките и средни предприятия.
Какво финансира програмата:
  • Доставка на ново оборудване за производство на пелети, дървесен чипс, екобрикети, биогаз от ферми, биодизел и др.;
  • Строителни работи;
  • Подробно проектиране (при поискване от акт);
  • Независим строителен надзор;
  • Авторски и технически/инвеститорски надзор.
Проектите могат да бъдат реализирани както в България, така и в някоя от страните-донори Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия (ако е приложимо).
Процент на финансовата помощ:
До 60% от общия Бюджет на проекта
Размер на финансовата помощ:
Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 50 000 евро, а максималният – 200 000 евро
Срокове за кандидатстване:
До 7 януари 16:30 часа /местно време/.


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com