Грантова схема BG04-02-03 „Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“

Грантова схема BG04-02-03 „Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“ е част от Програма BG04 „Енергийната ефективност и възобновяема енергия“. Тя е разделена на Мярка 1 „Мерки за енергийна ефективност“ и Мярка 2 „Мерки за използване на възобновяема енергия“.
Основна цел на програмата:
Да се намалят емисиите на парникови газове и да се увеличи делът на енергията от възобновяеми източници в потреблението на енергия. Програма BG 04 ще подкрепя и укрепва взаимоотношенията между България и страните-донори: Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия. Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи.
Кой може да кандидатства:
  • Допустими кандидати: Единствено държавни институции и общини.
  • Допустими партньори: Обществен и частен субект, търговски или нетърговски, както и неправителствени организации, които са регистрирани в страните-донори и държави бенефициенти, или в държава извън Европейското икономически пространство, която има обща граница със съответната държава бенефициент, или всяка междуправителствена организация, която активно участва в и ефективно допринася за изпълнението на даден проект. Партньорът/ите трябва да имат опит в областта на дейностите /подобни проекти/ на проектното предложение. Ако не е/са държавен или общински орган трябва да притежават и финансов капацитет/ресурс, равен или по-голям от частта на Бюджета, съответстваща на неговото участие в проекта.
Какво финансира програмата:
  • За Мярка 1 „Мерки за енергийна ефективност“ – смяна и реконструкция на котли, абонатни станции и вътрешни отоплителни инсталации с цел повишаване на ефективността им/намаляване крайното потребление на енергия.
  • За Мярка 2 „Мерки за използване на възобновяема енергия“ – изграждане и монтаж на инсталации за биомаса, слънчева, аеротермална, хидротермална и геотермална енергия за производство на топлинна енергия и/или енергия за охлаждане; консултантски услуги от страна на партньора – обмен на опит, знания и най-добри практики на управленско и експертно ниво, обучение.
Процент на финансовата помощ:
До 100% от допустимите разходи на проекта
Размер на финансовата помощ:
Минималният размер на индивидуалната помощ за проекти по Мярка 1 и Мярка 2 е 170 000 евро, а максималният (отново и по двете Мерки) – 500 000 евро
Срокове за кандидатстване:
До 7 януари 16:30 часа /местно време/.


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com