ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Основна цел на програмата:
Целта на процедурата е да осигури безопасни условия на труд в предприятията, както и подобряване на работната среда, географска мобилност, организацията на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията.
Кой може да кандидатства:
микро, малки, средни и големи предприятия – работодатели регистрирани на територията на Република България;
Какво финансира програмата:

1. Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията, вкл. възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители. Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда; (Например: въвеждане на софтуер за управление на човешките ресурси; въвеждане на нови модели, практики, организация и възнаграждение на труда; оптимизация на работните процеси и вътрешната комуникация);

2. Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца;
Важно: По настоящата схема се въвежда максимално допустима средна цена за извършвания превоз на пътници, която не може да надхвърля 0,50 лв./км за едно превозно средство, независимо от броя на пътниците в него.
Командировки и професии свързани с пътуване не са допустими;

3. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите;

3.1. Осигуряване на средства за колективна защита , включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд;
Например: изграждане на парапети и конструкции; устройства за достъп до определени помещения с цел обезопасяване на хората, които работят в тях; изграждане на вентилационна и/или климатична система система, свързана с безопасни и здравословни условия на труд и др.).

3.2. Закупуване на лични предпазни средства /ЛПС/ и специално работно облекло;

3.3. Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд - BH OHSAS 180001:2007 – до 10 % от стойността на проекта;
Важно: Тази дейност включва както подготовка за внедряване на стандарта, така и сертификацията му от независим изпълнител.

3.4. Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване;

3.5. Обучение на служители и работници за безопасна работа с нововъведеното по проекта работно оборудване и технологии, в случай че не е осигурено такова от доставчика.

4. Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.

5. Дейности за организация и управление на проекта- до 10 % от общите разходи по проекта;

6. Дейности за информиране и публичност - до 2 % от общите разходи по проекта;

ВАЖНО: Разходи за Строително монтажни работи /СМР/, свързани с подобряване и обезопасяване на условията на труд при изпълнението на Дейност 3 и Дейност 4 сумарно не могат да надхвърлят 20 % от общите допустими разходи по проекта
Процент на финансовата помощ:
- за микро, малки и средни предприятия финансирането е на 100%;
- за големи предприятия – финансирането е до 80%
Размер на финансовата помощ:
- Минимален размер на финансовата помощ: 50 000 лв.
- Максимален размер на финансовата помощ: 391 166 лв.
Срокове за кандидатстване:
Срокове за кандидатстване: до 17:30 ч. на 14.06.2016 г. Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП)


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com