Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите

Основна цел на програмата:
Да насърчи инвестициите за подобряване на производствения капацитет на семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите, и по този начин да допринесе за повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на пазарното им присъствие.
Кой може да кандидатства:

  • Съществуващи микро и малки предприятия регистрирани не по-късно от 31.12.2021 г., които имат реализирали нетни приходи от продажби общо за 2021 г., 2022 г. и 2023 г. в зависимост от категорията на предприятието кандидат, както следва:

- Микропредприятие (до 9 души персонал) ≥ 30 000 лева и ≤ 1 800 000 лева
- Малко предприятие (над 9 и под 50 души персонал) ≥ 75 000 лева и ≤ 7 200 000 лева.

  • Да имат средносписъчен брой на персонала за 2023 г., ≥ 1 заето лице;
  • Да са семейно предприятие* (предприятия, които се притежават от повече от един член от семейство) и/или да са предприятия с основна икономическа дейност по КИД-2008 за 2023 г. в една от следните области:

- 18.11 - Печатане на вестници
- 18.12 - Печатане на други издания и печатни продукти
- 18.13 - Предпечатна подготовка
- 18.14 - Подвързване и подобни дейности, свързани с печатането
- 18.20 - Възпроизвеждане на записани носители
- 58.11 - Издаване на книги
- 58.12 - Издаване на указатели, справочници и адресни списъци
- 58.13 - Издаване на вестници
- 58.14 - Издаване на списания и други периодични издания
- 58.19 - Друга издателска дейност
- 58.21 - Издаване на компютърни игри
- 58.29 - Издаване на други програмни продукти
- 59.11 - Производство на филми и телевизионни предавания
- 59.12 - Технически дейности, свързани с производство на филми и телевизионни предавания (постпродукция)
- 59.13 - Разпространение на филми и телевизионни предавания
- 59.14 - Прожектиране на филми
- 59.20 - Звукозаписване и издаване на музика
- 60.10 - Създаване и излъчване на радиопрограми
- 60.20 - Създаване и излъчване на телевизионни програми
- 71.11 - Архитектурни дейности
- 73.11 - Дейност на рекламни агенции
- 74.10 - Специализирани дейности в областта на дизайна
- 74.20 - Дейности в областта на фотографията
- 74.30 – Преводаческа дейност
- 85.52 – Неформално обучение в областта на културата
- 90.01 - Изпълнителско изкуство
- 90.02 - Спомагателни дейности, свързани с изпълнителско изкуство
- 90.03 - Творческа дейност в областта на литературата и изкуствата
- 90.04 - Експлоатация на зали за представления
- 91.01 - Дейност на библиотеки и архиви
- 91.02 - Дейност на музеи
- 91.03 – Опазване и стопанисване на културно-исторически паметници и места

Допустими дейности:
  • Придобиване на инструменти, машини, съоръжения и оборудване за дейността;
  • Придобиване на специализиран софтуер за подобряване на производствения капацитет;
  • Създаване на онлайн магазин за продуктите/услугите на фирмата – до 10 000 лв.
  • Разходи за въвеждане на следните ИКТ системи/модули за подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси в предприятието (ERP, CRM, WMS, MOM и др.) – до 15 000 лв.
  • Разходи за консултантски услуги за подготовка на проектното предложение по процедурата – до 3 000 лв.
Процент на финансовата помощ:

до 75% от общите допустими разходи за семейни предприятия и предприятия в областта на творческите индустрии;

Размер на финансовата помощ:

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ - 150 000 лв., но не повече от:

- 100 % от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието кандидат за тригодишния период 2021 г., 2022 г. и 2023 г. за микро предприятия;

- 100 % от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието кандидат за тригодишния период 2021 г., 2022 г. и 2023 г. за микро предприятия;

Срокове за кандидатстване:

Максимална продължителност на проекта: 12 месеца

Срокове за кандидатстване: 16 септември 2024 г.

Пояснение
Семейно предприятие*:
повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от физическото лице, създало предприятието или придобило капитала (собствеността) му И минимум едно друго (различно) физическо лице участва официално в управлението на предприятието, като между двете лица съществува роднинска връзка ,
или
- повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от две или повече физически лица, създали предприятието или придобили капитала (собствеността) му, като между тях съществува роднинска връзка И минимум едно от тези лица или минимум едно друго (различно) физическо лице, с което лицата, притежаващи повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието имат роднинска връзка, участва официално в управлението на предприятието.
или
- повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от физическото лице, създало предприятието или придобило капитала (собствеността) му И минимум едно друго (различно) физическо лице е назначено на трудов договор в предприятието, като между двете лица съществува роднинска връзка,
или
- повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от две или повече физически лица, създали предприятието или придобили капитала (собствеността) му, като между тях съществува роднинска връзка И минимум едно от тези лица или минимум едно друго (различно) физическо лице, с което всички лица, притежаващи повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието имат роднинска връзка, е назначено на трудов договор в предприятието.


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com