Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите

Основна цел на програмата:
Да насърчи инвестициите за подобряване на производствения капацитет на семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите, и по този начин да допринесе за повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на пазарното им присъствие.
Кой може да кандидатства:

  • Съществуващи микро и малки предприятия регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г. и които да имат реализирали следните нетни приходи от продажби за периода 2020 г. - 2022 г. в зависимост от категорията на предприятието кандидат, както следва:

- Микро предприятия ≥ 50 000 лева ≤ 450 000 лв.
- Малки предприятия ≥ 750 000 лева ≤ 800 000 лв.

  • Да имат средносписъчен брой на персонала за 2022 г., който е ≥ 2 заети лица;
  • Да са семейно предприятие* през последните 3 календарни години към датата на обявяване на процедурата (предприятия, които се притежават от повече от един член от семейство) и/или да са предприятия с основна икономическа дейност по КИД-2008 за 2022 г. в една от следните области:

- 18.11 - Печатане на вестници
- 18.12 - Печатане на други издания и печатни продукти
- 18.13 - Предпечатна подготовка
- 18.14 - Подвързване и подобни дейности, свързани с печатането
- 18.20 - Възпроизвеждане на записани носители
- 58.11 - Издаване на книги
- 58.12 - Издаване на указатели, справочници и адресни списъци
- 58.13 - Издаване на вестници
- 58.14 - Издаване на списания и други периодични издания
- 58.19 - Друга издателска дейност
- 58.21 - Издаване на компютърни игри
- 58.29 - Издаване на други програмни продукти
- 59.11 - Производство на филми и телевизионни предавания
- 59.12 - Технически дейности, свързани с производство на филми и телевизионни предавания (постпродукция)
- 59.13 - Разпространение на филми и телевизионни предавания
- 59.14 - Прожектиране на филми
- 59.20 - Звукозаписване и издаване на музика
- 60.10 - Създаване и излъчване на радиопрограми
- 60.20 - Създаване и излъчване на телевизионни програми
- 71.11 - Архитектурни дейности
- 73.11 - Дейност на рекламни агенции
- 74.10 - Специализирани дейности в областта на дизайна
- 74.20 - Дейности в областта на фотографията
- 90.01 - Изпълнителско изкуство
- 90.02 - Спомагателни дейности, свързани с изпълнителско изкуство
- 90.03 - Творческа дейност в областта на литературата и изкуствата
- 90.04 - Експлоатация на зали за представления
- 91.01 - Дейност на библиотеки и архиви
- 91.02 - Дейност на музеи
- 91.03 – Опазване и стопанисване на културно-исторически паметници и места

  • и/или Да са предприятия, осъществяващи дейност, включена в Списъка на занаятите** съгласно Приложение № 1 към Закона за занаятите , чиито собственик/ци е/са вписан/и със същата дейност в Националния регистър на занаятчиите, поддържан от Национална занаятчийска камара

Допустими дейности:
  • Придобиване на инструменти, машини, съоръжения и оборудване за дейността;
  • Придобиване на специализиран софтуер за подобряване на производствения капацитет;
  • Създаване на онлайн магазин за продуктите/услугите на фирмата – до 10 000 лв.
Процент на финансовата помощ:

Максималния интензитет на помощта - до 60% от общите допустими разходи за микро и малки предприятия;

Размер на финансовата помощ:

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 25 000 лв.;

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 150 000 лв.;

Срокове за кандидатстване:

Максимална продължителност на проекта: 12 месеца

Срокове за кандидатстване: Април-Юли

Пояснение

Семейно предприятие*:
повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от физическото лице, създало предприятието или придобило капитала (собствеността) му И минимум едно друго (различно) физическо лице участва официално в управлението на предприятието, като между двете лица съществува роднинска връзка ,
или
- повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от две или повече физически лица, създали предприятието или придобили капитала (собствеността) му, като между тях съществува роднинска връзка И минимум едно от тези лица или минимум едно друго (различно) физическо лице, с което лицата, притежаващи повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието имат роднинска връзка, участва официално в управлението на предприятието.

Списък на занаятите **

1. Художествена обработка на кожа
2. Изработване на изделия от кожа
3. Изработване на накити
4. Изработване на изделия от ковано желязо
5. Художествено леене
6. Звънчарство
7. Ножарство
8. Изработване и ремонт на старинно оръжие
9. Везбарство
10. Художествено плетиво
11. Изработване на национални кукли
12. Изработване на художествена керамика
13. Грънчарство
14. Художествена обработка на дърво и дърворезба
15. Изработване на художествени тъкани
16. Гайтанджийство
17. Изработване на национални костюми
18. Изработване и ремонт на български народни музикални инструменти
19. Художествена обработка на камък
20. Бакърджийство (медникарство)
21. Изработване на дървени съдове и предмети за бита, копаничарство
22. Ръчно килимарство
23. Леярство на камбани
24. Изработване на стъклени изделия чрез духане на стъкло
25. Рисуване и гравиране върху стъкло
26. Ръчно книговезване
27. Изработване и ремонт на съвременни музикални инструменти и аксесоари за тях
28. Изработване и ремонт на изделия от мед (бакър) и сплавите и
29. Часовникарство
30. Гравьорство
31. Изработване на камини, кахлени печки
32. Изработване на елементи и монтаж на облицовки на стрехи
33. Покривни работи - редене на керемиди, поставяне на улуци, изграждане на комини
34. Коминочистене
35. Тенекеджийство
36. Калайджийство
37. Ковачество
38. Изграждане на кладенци
39. Каменоделство
40. Точиларство
41. Ключарство
42. Бъчварство
43. Коларство
44. Кошничарство, изработване на рогозки и метли
45. Тъкачество (платно, аби, пътеки, черги, китеници и сродни) и мутафчийство
46. Седларство и сарачество
47. Обущарство
48. Шапкарство
49. Въжарство
50. Производство на боза (бозаджийство) и шекерджийство, производство на изделия от захарен сироп
51. Вулканизация
52. Поправка на велосипеди
53. Шивашки услуги
54. Тапицерство
55. Ръчна изработка и ремонт на мебели
56. Ръчна изработка на табели и реклами
57. Фризьорство


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com