Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19

Основна цел на програмата:

Предоставяне на подкрепа на МСП за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите с цел създаване на здравословни и безопасни условия на труд в контекста на COVID-19

Кой може да кандидатства:

Допустими кандидати

 • Предприятия, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите които имат минимум една приключена финансова година (2019 г.) и са извършвали стопанска дейност през нея;
 • Предприятия попадащи в категорията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия, които са реализирали нетни приходи от продажби за 2019 г. в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
  - Микро предприятия (до 10 човека персонал) ≥ 30 000 лева
  - Малки предприятия (м/у 10 и 50 човека персонал ≥ 200 000 лева
  - Средни предприятия (м/у 50 и 250 човека персонал) ≥ 1 000 000 лева
Допустими разходи:

Разходи за дълготрайни материални активи (ДМА), дълготрайни нематериални активи (ДНА) и строително-монтажни работи (СМР), свързани с:

 • Осигуряване на колективни средства за защита;
  * За целите на настоящата процедура под колективни средства за защита се има предвид средства, които се ползват за повече от един служител и имат за цел превенция/предпазване от разпространението на COVID-19 като термометри, термокамери, пречистватели за въздух и др. подобни
 • Оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, вкл. поставяне на автоматични диспенсери;
 • Реорганизация и адаптиране на работните процеси чрез:
  - Осигуряване физическа изолация/безопасна дистанция на работното място - поставяне на прегради, препозициониране на производствените машини и оборудване с цел осигуряване на безопасно отстояние между работниците, опериращи с тях и др. под.;
  - Обособяване на отделни потоци на движение, вкл. нови вход/изход и осигуряване на безконтактно преминаване между отделните помещения чрез монтиране на автоматични врати/ осигуряване на автоматично осветление;
  - Климатизация и вентилация, която да минимизира риска от циркулация на вируса – монтиране на нови системи за вентилация (ако няма такива), поставяне на нови или допълнителни филтри на съществуващи системи за вентилация и климатизация; въвеждане на система за наблюдение на качеството на въздуха на закрито чрез безжична сензорна мрежа (WSN) с уеб интерфейс и др. под.;
  ВАЖНО: Включването на разходи за нови системи за вентилация и климатизация е допустимо единствено в случаите, когато същите притежават функционалност за подобряване качеството на въздуха от гледна точка минимизиране риска от циркулация на вируса.
  - Осигуряване на условия за работа от разстояние чрез - хардуер/софтуер за отдалечен достъп; софтуер за отчитане на дистанционна работа.
Процент на финансовата помощ:
70% от общите допустими разходи;
Размер на финансовата помощ:

Микро предприятия (до 10 човека персонал):
- минимум: 3 000 лв.;
- максимум: 15 000 лв.

Малки предприятия (м/у 10 и 50 човека персонал):
- минимум: 10 000 лв.;
- максимум: 30 000 лв

Средни предприятия (м/у 50 и 250 човека персонал)
- минимум: 25 000 лв.;
- максимум: 75 000 лв.

ВАЖНО: Безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по процедурата, може да бъде в максимален размер на 10 % от нетните приходи от продажби в случай на микро предприятие, 5 % от нетните приходи от продажби в случай на малко предприятие и 2,5 % от нетните приходи от продажби в случай на средно предприятие.

Срокове за кандидатстване:

Продължителност на проекта: 6 месеца

Очакван прием: Октомври – Декември 2020 г.


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com