Фотография: https://erpinnews.com

Дигитализация на малки и средни предприятия /МСП/

Основна цел на програмата:
Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП чрез предоставяне на специализирани информационни и комуникационни услуги /ИКТ/
Кой може да кандидатства:
  • Предприятия, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите със седалище в България с минимум 3 приключени финансови години (2016, 2017 и 2018 г.)
Допустими разходи:
  • Разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса като ERP системи, CRM системи, (MOM/MES системи), Business Intelligence или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес процесите в предприятията.
Процент на финансовата помощ:
  • До 70% от общите разходи по проекта;
Размер на финансовата помощ:
  • Максимален размер на финансовата помощ: 391 166 лв.
Срокове за кандидатстване:
Очакван прием ноември 2019 г - януари 2020 г.