Детски кътове

Основна цел на програмата:

Предоставяне на възможности за съчетаване на професионалния и личния живот на родителите, както и наемане на безработни лица за полагане на грижи за деца в местоработата на родителя

Кой може да кандидатства:
 • Работодатели

Няма ограничение дали това ще са частни фирми, или държавни предприятия, или администрация, или общини.

Допустими партньори
 • Работодатели

Процедурата ще позволява обединение на няколко фирми, които да подадат общ проект. НАПРИМЕР: За две компании, които се помещават в обща офис сграда.

Допустими дейности:
 • Осигуряване на социални придобивки в предприятията (кът за деца), посредством адаптиране и оборудване на подходящо помещение за полагане на почасови грижи за деца.
 • Подбор на безработни лица, регистрирани в ДБТ, за определяне на възможностите им за включване в заетост и/или в обучение при необходимост свързано с полагане на грижи за деца.
 • Предоставяне на обучение на безработни лица за придобиване на умения за полагане на грижи за деца.
 • Включване на безработни лица в субсидирана заетост при работодател за почасово или целодневно полагане на грижи за деца.
Допустими разходи:
 • Разходи за персонал;
 • Разходи за материали и консумативи;
 • Разходи за материални/нематериални активи;
 • Разходи за услуги;
 • Разходи за СМР;
 • Непреки разходи.
Процент на финансовата помощ:

Между 50% и 70% от общите допустими разходи в зависимост от категорията предприятие на кандидата

Размер на финансовата помощ:

Максимален размер на помощта: 150 000 лв.;

Минимален размер на помощта: 50 000 лв.;
Срокове за кандидатстване:
Март - Юни 2020 г.