Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Основна цел на програмата:

Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19

Кой може да кандидатства:

Допустими кандидати: Работодатели

  • Предприятия, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите регистрирани преди 01.07.2019 г.
  • Предприятия попадащи в категорията микро или малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия;
  • Кандидати, които са регистрирали спад поне 20% в оборота за месец април спрямо средно аритметичния месечен оборот през 2019 г.
Допустими разходи:

Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Процент на финансовата помощ:
100% от общите допустими разходи в зависимост от категорията предприятие на кандидата;
Размер на финансовата помощ:
Максимален размер на помощта: 10 000 лв.;
Минимален размер на помощта: 3 000 лв.;

ВАЖНО: Заявената безвъзмездна финансова помощ не може да надвишава 10% от Нетните приходи за продажби (ред „Нетни приходи от продажби“ (код 15100) от приходната част на ОПР за 2019 г.).

Критерии за оценка на проектните предложение

Недопустими са кандидати, които:

  • Имат седалище или клон със седалище на територията на селски район и са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България;
  • са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност/ процедура по ликвидация;
  • имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски към държавата или към общината по седалището на УО и на кандидата в размер повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година или повече от 50 000 лв.;
  • са доказано, че са виновни за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване;
  • Предприятия, извършващи основната си икономическа дейност, които съгласно КИД 2008 (Приложение 7) попадат в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”;
  • предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти.