Стартира приема на проекти по схема BG161PO003-2.1.14 Технологична модернизация в малки и средни предприятия

Стартира приема на проекти по схема BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 кани желаещите да представят проектни предложения по по една от най-предпочитаната от бизнеса схема: BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”. По програмата ще могат да кандидатстват, фирми развиващи своята основна дейност в секторите Сектор C „Преработваща промишленост“; Сектор J - „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”; и сектор M72 „Научноизследователска и развойна дейност“.

Бюджетът на цялата програмата е 97 791 500 лева. Одобрените кандидати ще получат до 70 % финансиране за закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални и нематериални активи. Крайния срок за кандидатстване е 23.12.2013 г.

 

За повече информация относно условията за кандидатстване и финансирането по тази мярка, посетете секцията ни Финансиращи програми.

 

За последните два приема по схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“, консултантите на „Приорити“ ООД имат седем разписани, одобрени и успешно изпълнени проекта.

 

Ако кандидатстването по схема "Технологична модернизация в малки и средни предприятия" представлява интерес за вашата компания, може да се доверите на нашия опит и доказан професионализъм.Свържете се с нас!

More news