Технологична модернизация в малки и средни предприятия

Технологична модернизация в малки и средни предприятия

В петък 07.03.2014 г. от Министерството на икономиката и енергетиката, публикуваха списък на проектни предложения, предложени за отхвърляне на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”.

Кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за отхвърляне могат да подадат писмени възражения срещу недопускането им до по-нататъшна оценка пред Ръководителя на Договарящия орган в срок до 5 (пет) работни дни от деня следващ датата на публикуване на информацията за отхвърляне на проекта на посочената интернет страница.

Успешно преминалите етап административно съответствие проектни предложения преминават на втори етап на и подлежат на техническа и финансова оценка.

Пълен списък на публикуваните проектни предложения за отхвърляне може да видите тук.

More news