„Развитие на човешките ресурси“ е първата одобрена оперативна програма от новата финансова рамка 2014 – 2020 г.
Photography: ndlink.org

„Развитие на човешките ресурси“ е първата одобрена оперативна програма от новата финансова рамка 2014 – 2020 г.

Европейският социален фонд одобри приоритетите и целите на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,за които ще бъдат отпуснати 1092 милиона EUR (от които 939 милиона от бюджета на ЕС, включително 55 милиона EUR по инициативата за младежка заетост). Средставата ще допринесат за увеличаване на заетостта, намаляване на социалното изключване и равнището на бедността.


Целта на Програмата ще е да се повиши квалификацията на около 100 000 души и да се осигури заетост на 28 000 души. 17 000 младежи ще бъдат подпомогнати в процеса на търсене на работа, а 160 000 души ще се възползват от учене през целия живот. Освен това оперативната програма ще подпомогне достъпа до здравеопазване на хората с увреждания.


За разкриването на нови работни места и осигуряване на по-висока и по-качествена заетост са предвидени 59% от бюджета на Програмата, с което ще се постигне заетост на продължително безработни и неактивни лица на възраст между 34-50 г., на лица с ниско образование от всички възрастови групи, както и на лица над 54 г. Предприятията ще бъдат подкрепени за адаптиране на човешките ресурси в приоритетни за страната отрасли, като се осигурят инвестиции за подобряване на условията и организацията на труда. За намаляване на младежката безработица са предвидени около 235 милиона лева по инициативата „Младежка заетост“ за реализиране на мерки за устойчива интеграция на пазара на труда на младите хора между 15 и 29 г., които не са нито в заетост, нито в образование или обучение.


За намаляване на високия риск от бедност и социално изключване са отделени 31% от бюджета на Програмата. Те ще бъдат насочени към хората с увреждания, както и за осигуряване на по-високо качество на живот на децата и маргинализираните общности като ромите. Ще се осигури предоставяне на услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания над 18 г., както и за лицата над 65 г., които са в невъзможност за самообслужване.


Близо 86 милиона лева ще бъдат използвани за модернизиране на публичните политики в сферата на социалното включване, здравеопазването, недискриминацията, равните възможности и условията на труд.

More news