ОП
Photography: timeshighereducation.co.uk

ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" стартира със 701 млн. евро

Европейската комисия одобри оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" за периода 2014 - 2020 г. Това е първата сесия на тази програма, чиято цел ще е да помогне за решаването на едни от най-големите проблеми в българското образование.

По-качествено образование

По отношение на училищното и висшето образование включва две приоритни оси - "Образование и учене през целия живот" на стойност 504,6 млн. лева и "Образователна среда за активно социално приобщаване" за 252 млн. лева. Основните им цели са намаляване на процента на преждевременно напусналите училище до 11 % и увеличаване процента на завършилите висше образование на възраст между 30 и 34 години до 36 %.

Сред мерките по тези приоритети са стажантски програми и стипендии за студенти в професиите, от които икономиката на страната има голяма нужда. Ще се инвестира и в извънкласни дейности и такива, свързани с надарени деца и олимпийски отбори. Важен акцент са и мерките за квалификация и кариерно развитие на педагогическия персонал, като целта е преподавателите да вървят в крак с новите тенденции. Планира се въвеждането на информационни и комуникационни технологии в обучението и по-добри условия за учене през целия живот. ОП НОИР ще финансира и проекти за адекватна образователна среда за ученици от уязвими групи, програми в детските градини и подготвителните групи за деца в неравностойно положение и подкрепа за продължаване на образованието във висшите училища.

Наука в крак с времето

560 млн. лева по програмата са отделени за научни изследвания и технологично развитие. Най-големите проекти, които ще се финансират по тази ос, са центровете за върхови постижения и центровете за компетентност. Те трябва да осигурят необходимата научна инфраструктура за качествени научни изследвания и иновации, както и за подготовка на висококвалифицирани кадри за развитието на икономиката. За да бъдат подкрепени, центровете за върхови постижения трябва да имат дългосрочни програми за развитие на научните изследвания в допълнение с мерки за развитие на предприемачеството, защита на интелектуална собственост, обучение на студенти и докторанти и съвместна работа с бизнеса. Центровете за компетентност пък трябва да имат приложен фокус в някое от приоритетните за България направления.

Висшите училища и научните организации, които не покриват изискванията за центровете, също ще могат да кандидатстват за закупуване на научно оборудване или за работа по научно-приложни проекти, като финансирането им ще зависи от оценката им, която образователното министерство им е дала.

Източник: capital.bg

More news