Готов е проектът на ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020

Готов е проектът на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

На 29 май Министерски съвет одобри проектa на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. Или – стратегическия документ за усвояване на финансови средства, съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз и националния бюджет в рамките на програмния период 2014-2020 г., който ще обхване територията на цялата страна.

Общият размер на средствата, предназначени за Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., възлиза на близо 2 млрд. и 36 млн.лв. От тях малко под 1 751 млн.лв. са по линия на Европейския съюз, в т.ч. 1 643 млн.лв. от Европейския социален фонд и 108 млн.лв. целеви средства от Инициативата за младежка заетост. Националното съфинансиране е малко над 285 млн.лв.

В сравнение с периода 2007-2013 г. средствата за политиките по заетостта и социалното включване са с 582 млн.лв. повече в номинално изражение. Най-голям дял от средствата по новата програма са насочени към подкрепа на политиките по заетостта - 1 217 млн.лв., а за социалното включване са предвидени 609 млн.лв.

Стратегията на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 поставя акцента върху три основни направления: 1) по-висока и по-качествена заетост; 2) намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване; и 3) модернизиране на публичните политики в сферата на пазара на труда, социалното включване, здравеопазването, недискриминацията и равните възможности.

Приетият проект на оперативна програма от Министерски съвет ще служи като основа за провеждане на преговорите с Европейската комисия по одобрението на програмата.

Източник: http://www.eufunds.bg

More news