Възможностите за финансиране на бизнеса от еврофондовете през 2015 г.

Възможностите за финансиране на бизнеса от еврофондовете през 2015 г.

Изминалата година се оказа нулева за усвояване на средства от Европейския съюз (ЕС) през новия програмен период 2014-2020 г. Въпреки че оперативните програми бяха изпратени в Брюксел за одобрение още в края на първото шестмесечие на миналата година, всички бяха върнати от съответните служби на Европейската комисия (ЕК) с множество коментари. Ресорните администрации положиха значителни усилия за отстраняване на забележките и повторното представяне на програмите в ЕК до края на 2014 г. Към настоящия момент те са на различен етап на одобрение, но за да не се окаже и 2015 г. нулева, отговорните министерства вече заявиха намерение за обявяване на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.


Кои програми за бизнеса се очаква да стартират най-рано?

Съгласно обявените индикативни годишни работни програми на ОП "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) и ОП "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР) през 2015 г. се предвижда да бъдат отворени за кандидатстване няколко схеми, от които ще могат да се възползват българските предприятия. До пролетта на тази година се очаква да стартира и мярката за инвестиции в земеделските стопанства по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).


Какво предстои по отделните оперативни програми?

ОП "Иновации и конкурентоспособност"

Още през януари ОПИК предвижда да отвори процедурата "Подобряване на производствения капацитет на МСП". От нея ще могат да се възползват българските микро-, малки и средни предприятия, които ще могат да кандидатстват за инвестиции за подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и този за управление с цел засилване на експортния им потенциал. Приемът на проекти ще става на три пъти през годината.


Друга схема за финансиране на малките и средни предприятия (МСП) ще бъде отворена през септември. Тя ще бъде с фокус върху насърчаване на иновационните дейности в предприятията в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), в т.ч. мехатроника и чисти технологии; ИКТ и информатика; индустрия за здравословен живот и биотехнологии; нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.


Третата процедура по тази програма ще бъде отворена през декември на тази година и е "Енергийна ефективност в МСП". По нея фирмите ще могат да кандидатстват за придобиване на активи, които допринасят за подобряване на енергийната ефективност и за инвестиции, които ще доведат до намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд. Други дейности, които ще бъдат допустими по тази процедура, са за придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от ВЕИ за собствено потребление, както и извършване на енергиен одит.


ОП "Развитие на човешките ресурси"


Това е единствената програма за новия програмен период, която стартира през 2014 г. с процедурата за младежка заетост. Индикативната годишна програма за 2015 г. предвижда няколко схеми, от които ще могат да се възползват различните социално-икономически партньори, общините и съответните държавни институции. Процедурите, които са предназначени за бизнеса, са две и ще бъдат отворени за кандидатстване съответно през април и октомври.


Първата е за квалификационни услуги и обучения за заети лица в микро-, малки, средни и големи предприятия, а целта е да се повиши производителността на труда и да се създадат условия за устойчива заетост.


Втората предвижда въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др. Тази процедура ще финансира проекти за транснационално сътрудничество в сферите на пазара на труда, социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията, условията на труд и изграждането на административен капацитет.


Програмата за развитие на селските райони


Досега все още няма публикуван индикативен график за прием на заявления за подпомагане по мерките по ПРСР за календарната 2015 г. Въпреки това традиционно българските земеделски производители ще могат да се възползват от директните плащания, които ще бъдат извършвани в съответствие с концепцията на земеделското министерство за прилагането на директните плащания в България от 2015 г., одобрена от Министерския съвет и изпратена в Брюксел. Концепцията предвижда да се минимизира концентрацията на средства от директните плащания в големите стопанства (каквато съществуваше през изминалия програмен период), като се въведе схема за преразпределително плащане.


Другите мерки, които ръководството на фонд "Земеделие" е заявило, че ще бъдат отворени през тази година, са "Инвестиции в земеделски стопанства", "Консултантски услуги за земеделски и горски стопани" и "Стартова помощ за млади земеделски производители".


Основни съвети за успешно кандидатстване по европрограмите

- Необходимо е внимателно обмисляне на инвестиционната стратегия в дългосрочен план и приоритизиране на инвестициите. Средствата от различните програми на ЕС не трябва да бъдат самоцел, а да носят добавена стойност и перспектива за развитие на бизнеса.

- Безвъзмездната помощ не покрива 100% от разходите и винаги трябва да бъде осигурено съфинансиране чрез собствен ресурс или заем. В този смисъл трябва да се направи реалистична преценка за размера на възможната инвестиция с цел успешното завършване на проекта.

- Независимо че повечето фирми в България вече имат известен опит с проектите, финансирани от ЕС, квалифицираните консултантски услуги не трябва да бъдат пренебрегвани. Консултантската помощ може да спести не само излишни разходи и време, но също да предостави независима гледна точка върху развитието на бизнеса и да даде идеи за бъдещи проекти.”


Статията се подготвя със съдействието на Българската асоциация на консултантите по европейски програми.

Източник: Капитал

More news