Публично обсъждане на програмния период 2014-2020 г.

Публично обсъждане на програмния период 2014-2020 г.

На 26 февруари, сряда, от 15 ч. в Зала 6 на Националния дворец на културата ще се проведе публично обсъждане на Споразумението за партньорство на Република България с Европейската комисия за програмния период 2014-2020 г.

Споразумението за партньорство е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България през следващия програмен период. Това е документът, в който се определя стратегията на държавата-членка и нейните приоритети за изпълнение на Кохезионната политика на ЕС, Общата селскостопанска политика и Общата политика в областта на рибарството

Събитието е заключителният етап на проведените втори обществени консултации по текста на Споразумението за партньорство. Ключовият за страната стратегически документ беше публикуван на портала за обществени консултации и Единния портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд, като по този начин беше дадена възможност за представяне на коментари от всички заинтересовани страни. Предстоящото събитие е поредната възможност за дискусия по основния програмен документ за следващите седем години преди стартирането на официалните преговори с Европейската комисия. Общественото обсъждане ще бъде открито от вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова. За участие в дискусията са поканени министри, заместник-министри, ръководители на управляващи органи на оперативни програми и др.

Източник: www.eufunds.bg.

More news