Мегелина Чакърова

Мегелина Чакърова

Мегелина Чакърова е бакалавър по специалност “Европеистика“ в СУ „Св. Климент Охридски“.

Завършила е специализирано обучение по "Подготовка и управление на проекти по европейски програми". През програмния период 2014-2020 има опит в разработването и ефективното управление на проекти по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" и разработването на документация по обществени поръчки. Също така е автор на проекти по Програми на Министерството на младежта и спорта, където има три разписани и одобрени проекта.