Обучения за заети лица

Основна цел на програмата:
Целта на операцията е да повиши способността на заетите лица са посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурните фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. В отговор на тези съвременни предизвикателства в рамките на операцията ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро, малки и средни и големи предприятия. В резултат ще се повиши адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди на бизнеса, ще се повиши производителността на труда им и ще се създадат условия за устойчивата им заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.
Кой може да кандидатства:
  • Работодатели;
  • Социални партньори.
Какво финансира програмата:

- Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети лица.;

- Обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица, съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2„Общуване на чужди езици”, Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”.

Размер на финансовата помощ:

В зависимост от категорията на предприето % на безвъзмездната финансова помощ (БФП) е, както следва:

70% от допустимите разходи за микро и малки предприятия;
60% от допустимите разходи за средни предприятия;
50% от допустимите разходи за големи предприятия;
– БФП може да бъде увеличена с още 10% (но не повече от общо 70%), ако обучението се предлага на работещи с увреждания или работещи в неравностойно положение;

• Минимален размер на БФП за проект: 15 000 лв.
• Максимален размер на БФП за проект: за Компонент 1 – до 3 911 660 лева.; за Компонент 2 – до 391 166 лева.
Срокове за кандидатстване:
Очаква се програмата да стартира Януари 2017 г.